Grann­sam­ver­kan mins­kar in­brott

Hallands Nyheter - - Nyheter - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Bostads­in­brot­ten ökar i Sve­ri­ge men i Hal­land går siff­ror­na åt and­ra hål­let. Chris­ter Bart­holds­son, po­lis­chef i Fal­ken­berg, me­nar att grann­sam­ver­kan kan va­ra en för­kla­ring. – Åker man på se­mes­ter i Thai­land kan det va­ra bra att gran­nen hål­ler koll på hu­set.

I år har bostads­in­brot­ten i Sve­ri­ge ökat med tre pro­cent jäm­fört med i fjol. Det­ta en­ligt siff­ror från Brotts­före­byg­gan­de rå­det, Brå, som ock­så vi­sar att ök­ning­en är en ihål­lan­de trend. De se­nas­te fem­ton åren har an­ta­let an­mäl­ning­ar näs­tan för­dubb­lats i Sve­ri­ge. I Var­berg öka­de an­mäl­ning­ar­na nå­got, men i Fal­ken­berg mins­ka­de de. Och en­ligt Chris­ter Bart­holds­son har an­mäl­ning­ar­na mins­kat för he­la Hal­land.

– Stort sett ser vi att Hal­land mins­kar li­te he­la ti­den. Men vi är gla­da med viss re­ser­va­tion. Det är svårt att ve­ta or­sa­ker­na till det här och det kan svänga gans­ka snabbt, sä­ger han.

VARBERGS KOMMUN ÄR en av de kom­mu­ner där an­ta­let an­mäl­ning­ar öka­de un­der årets bör­jan. Men Jan Niklasson, ut­re­da­re vid po­li­sen i Var­berg, me­nar att det kan hand­la om en till­fäl­lig topp.

– Jag har upp­levt det som fär­re fak­tiskt. Men ibland ser vi ök­ning­ar i sta­tisti­ken på grund av en brottsvåg. Det kan va­ra en in­brotts­li­ga som vid ett till­fäl­le rör sig ge­nom ett om­rå­de och på så vis hö­jer an­ta­let an­mäl­ning­ar.

I FAL­KEN­BERG MINS­KA­DE an­ta­let an­mäl­ning­ar un­der årets sex förs­ta må­na­der jäm­fört med i fjol – från 44 till 19 styc­ken an­mäl­ning­ar. Och en­ligt Chris­ter Bart­holds­son hand­lar det myc­ket om grann­sam­ver­kan.

– Vi job­bar ak­tivt med att in­for­me­ra om vad man kan gö­ra för att för­hind­ra in­brott i oli­ka bo­stads­om­rå­den. Det hand­lar helt en­kelt om att man in­om ett om­rå­de hjäl­per varand­ra.

Den se­nas­te bo­stads­sta­tisti­ken vi­sar att de an­mäl­ning­ar som ökar mest är lä­gen­hets­in­brott, men det är fort­fa­ran­de in­brott i vil­la som är all­ra van­li­gast. Fal­ken­bergs­po­li­sen job­bar till­sam­mans med kom­mu­nen och för­säk­rings­bo­lag för att in­for­me­ra om vad grannar kan gö­ra för varand­ra.

– Åker man på se­mes­ter i Thai­land kan det va­ra bra att gran­nen hål­ler koll på hu­set el­ler lä­gen­he­ten. Det kan va­ra enk­la gre­jer som att ta in tid­ning­en el­ler ha det tänt un­der vis­sa ti­der.

En­ligt Chris­ter Bart­holds­son är grann­sam­ver­kan väl­digt ef­fek­tivt och kan va­ra en för­kla­ring till var­för Hal­land ser en minsk­ning i bo­stads­in­brott.

– Det går att mins­ka ris­ken för bo­stads­in­brott om grannar job­bar till­sam­mans och det finns det till och med forsk­ning på, sä­ger han.

Forsk­nings­rap­por­ten kom­mer från Hög­sko­lan i Halm­stad och på­vi­sar ef­fek­ti­vi­te­ten av grann­sam­ver­kan. Un­der­sök­ning­ar gjor­des i Var­berg och Halm­stad och på bå­da plat­ser­na sjönk fö­re­koms­ten av all brotts­lig­het och där­ibland in­brott.

Bild: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

ÖKAR NATIONELLT. In­brott i bo­stä­der i he­la Sve­ri­ge öka­de med tre pro­cent jäm­fört med i fjol.

Bild: OLA FOLKESSON

VERKSAMMA GRANNAR. Chris­ter Bart­holds­son, po­lis­chef i Fal­ken­berg, me­nar att grann­sam­ver­kan mot­ver­kar ris­ken för bo­stads­in­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.