Fem frå­gor till John Tay­lor...

Hallands Nyheter - - Nyheter - MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se

... Svt-pro­fi­len som har fått en ny tjänst som slotts­träd­gårds­mäs­ta­re på Tjo­lö­holms Slott.

* Du har i 20 år va­rit verk­sam i slotts­träd­går­den i Mal­mö. Var­för tog du job­bet som slotts­träd­gårds­mäs­ta­re på Tjo­lö­holms Slott? – Jag är im­po­ne­rad av hu­set, histo­ri­en och såklart av träd­går­den. Jag ha­de haft en tjänst i 20 år och vill för­änd­ra nå­got. Jag märk­te att Tjo­lö­holm har en stark am­bi­tion att ska­pa konst­när­ligt. De vill för­med­la en konst­upp­le­vel­se och det var ro­ligt att bli till­frå­gad om jag vil­le ha tjäns­ten.

* Vad hop­pas du på att ut­veck­la på Tjo­lö­holms Slott? – Jag vill gö­ra det så vac­kert som möj­ligt. Just Arts and Craft-sti­len är un­der­bar. Men det är vis­sa bi­tar man kan job­ba vi­da­re med. Men först ska jag lä­ra kän­na träd­går­den och det är vik­tigt att be­va­ra det som finns. Det finns en histo­ria bakom Tjo­lö­holms träd­går­dar. Jag vill plan­te­ra myc­ket väx­ter som man in­te har sett ti­di­ga­re och få en re­ak­tion av be­sö­kar­na, det är konst. Vi må­lar med väx­ter.

”Tjo­lö­holm har en stark am­bi­tion att ska­pa konst­när­ligt. De vill för­med­la en konst­upp­le­vel­se”

JOHN TAY­LOR

* Vil­ka är di­na tips om man vill ha en egen brit­tisk träd­gård? Vad ska man tän­ka på? – Man ska täc­ka var­je vägg med en klät­ter­ros, ing­en na­ken jord får fin­nas i träd­går­den - täck allt med väx­ter. Det ska va­ra ett över­dåd med blom­mor. Träd­går­den ska va­ra som en del av ens var­dag, det ska in­te kän­nas som ett jobb. Ha trev­ligt till­sam­mans i den.

* Vad gjor­de att du blev träd­gårds­in­tres­se­rad? – Jag lek­te myc­ket ut­om­hus när jag var li­ten och upp­täck­te då att jag tyck­te om att va­ra i na­tu­ren.

* Vad ska du gö­ra i som­mar? Har du fler träd­gårds­pro­gram på gång? – Det som är ro­ligt nu är att jag har gjort ett par pro­gram av Som­mar­lovs­mor­gon. Det skil­jer sig myc­ket från att gö­ra vux­en-tv. För barn är det ba­ra san­ning­ar som gäl­ler. De är väl­digt smar­ta så det är all­tid upp till be­vis. På se­mestern ska jag och sam­bon byg­ga på vår ko­lo­nistu­ga och tram­pa på mör­darsnig­lar. Det blir ock­så en se­mester­re­sa till nor­ra Hal­land. Vi ska äta god mat och so­la på klip­por. Väst­kus­ten är fan­tas­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.