Flytt till bo­en­de kan drö­ja ett år

Äld­re tving­as vän­ta länge – ”Hän­der att sju­ka av­li­der”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Det sägs att vi har en so­ci­al väl­färd och ett tryggt sam­häl­le , men jag kan in­te hål­la med.

CARINA LINDEGREN, le­da­mot i De­mens­för­bun­dets sty­rel­se.

Tu­sen­tals gam­la och sju­ka tving­as vän­ta orim­ligt länge på en plats i äldre­bo­en­de. Men ris­ken för lång kö va­ri­e­rar stort i lan­det. Me­dan vis­sa kom­mu­ner van­li­gen ord­nar bo­en­de in­om en vec­ka drö­jer det som re­gel mer än ett halv­år i and­ra kom­mu­ner.

– Det sägs att vi har en so­ci­al väl­färd och ett tryggt sam­häl­le, men jag kan in­te hål­la med, sä­ger Carina Lindegren, le­da­mot i De­mens­för­bun­dets sty­rel­se, om vän­te­ti­der­na.

För­ra året tog det i snitt 57 dagar – allt­så knappt två må­na­der – från an­sö­kan till ett klar­tec­ken och er­bju­dan­de om äldre­bo­en­de. Men me­dan be­hö­van­de i Ar­jeplog och Vä­ners­borg fick bo­en­de­plats på i snitt fem dagar kräv­des som re­gel ett halv­år el­ler mer i Hall­sta­ham­mar och Ljus­dal. Snitt­ål­dern på dem som flyt­tar till ett sär­skilt bo­en­de är 86 år.

– Det hän­der att sju­ka av­li­der in­nan el­ler kort ef­ter att de fått en bo­en­de­plats, sä­ger Carina Lindegren.

Hon har som en av för­bun­dets te­le­fon­råd­gi­va­re ta­lat med många tröt­ta och oro­li­ga an­hö­ri­ga. I ett fall ha­de en svårt de­mens­sjuk kvin­na bli­vit po­li­san­mäld kväl­len in­nan hon skul­le flyt­ta in på ett bo­en­de.

– Hon ha­de gått till af­fä­ren, las­tat va­ror­na i sin rul­la­tor­korg, pas­se­rat kas­san och sagt ”skriv upp det i boken”. Hon be­fann sig allt­så i den tid då det var möj­ligt att hand­la på kri­ta. Dess­förin­nan ha­de hen­nes lä­gen­het fått sa­ne­ras ef­tersom hon hamst­rat 60 li­ter jord­gub­bar i en gar­de­rob. Det är så ovär­digt att ha det så, sä­ger Carina Lindegren.

I ett för­sök att kor­ta vän­te­ti­der­na mås­te kom­mu­ner­na se­dan 2006 rap­por­te­ra al­la fall där per­so­ner fått vän­ta i mer än tre må­na­der. I fjol blev det när­ma­re 5 000 fall och rap­por­te­ring­en hit­tills i år ty­der in­te på nå­gon minsk­ning.

Av fjol­å­rets långa köä­ren­den var det näs­tan 1 500 fall där gam­la fått vän­ta i mer än ett halv­år in­nan de kun­de flyt­ta in. För nä­ra 300 av des­sa ha­de vän­te­ti­den sträckts ut till mer än ett år och i ex­trem­fal­len till mer än 1,5 år. Väs­terås ha­de flest så­da­na ut­drag­na ären­den på sex må­na­der el­ler mer, vi­sar sta- tistik som In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (Ivo) ta­git fram åt TT.

Men vän­testa­tisti­ken vi­sar ba­ra en del av pro­ble­met. Ett okänt an­tal gam­la och sju­ka kom­mer ald­rig så långt som till vän­te­lis­tan, ef­tersom de får av­slag på sin an­sö­kan. Rik­stäc­kan­de sta­tistik över hur of­ta det fö­re­kom­mer finns in­te. Men i Stock­holm fick näs­tan 600 per­so­ner av­slag på sin an­sö­kan om vård- och om­sorgs­bo­en­de i fjol, vil­ket var 17 pro­cent av al­la sö­kan­de.

– Det finns ock­så ett okänt an­tal som får ett in­for­mellt av­slag, allt­så där kom­mu­nen sä­ger att det nog in­te är nå­gon idé att sö­ka. På det sät­tet syn­lig­gör man in­te pro­ble­met med lång vän­tid, sä­ger Mar­ta Sze­be­hely, pro­fes­sor i so­ci­alt ar­be­te vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

Det är kom­mu­nens bi­stånds­hand­läg­ga­re som fat­tar be­slu­ten, men de mås­te i sin tur rät­ta sig ef­ter kom­mu­nens di­rek­tiv.

– Det är väl­digt be­ro­en­de på hur hårt håll­na bi­stånds­hand­läg­gar­na är. I många kom­mu­ner är de nog bak­bund­na av rikt­lin­jer och bud­get, ty­värr. Men grund­pro­ble­met är att så gott som al­la kom­mu­ner dra­git ned på bo­en­de­plat­ser. När mer än var fjär­de plats har för­svun­nit se­dan 2000 sam­ti­digt som be­folk­ning­en bli­vit äld­re, då får man de här pro­ble­men, sä­ger Mar­ta Sze­be­hely.

Att pro­ble­met be­står bott­nar i en oro för eko­no­min och en fel­ak­tig fö­re­ställ­ning om vad män­ni­skor vill, fort­sät­ter hon.

–Kom­mu­ner­na sä­ger att det är för dyrt med äldre­bo­en­de och sat­sar på hem­tjänst i stäl­let. Men hem­tjänst är bil­li­ga­re ba­ra upp till en viss ni­vå. Po­li­ti­ker tror ock­så att de äld­re vill bo kvar hem­ma läng­re än vad de äld­re själ­va vill och vad de an­hö­ri­ga tyc­ker är rim­ligt, sä­ger Mar­ta Sze­be­hely.

De som ris­ke­rar att fa­ra mest il­la är gam­la ut­an fa­milj el­ler vän­ner, kon­sta­te­rar hon.

– Man kan frå­ga sig hur myc­ket or­dets makt be­ty­der när det gäl­ler att få plats på ett bo­en­de. Häng­er det på att man har re­surs­star­ka an­hö­ri­ga som kan ar­gu­men­te­ra och ta strid? När äldre­bo­en­de är en så­dan knapp re­surs finns det risk för en ökad ojäm­lik­het, sä­ger Mar­ta Sze­ne­hely.

An­na Le­na Wall­ström/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.