Vill be­hål­la un­dan­tags­till­stånd

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

FILIPPINERNA. Den fi­lip­pins­ke pre­si­den­ten Rod­ri­go Du­ter­te vill be­hål­la det mi­li­tä­ra un­dan­tags­till­stånd som rå­der på Min­da­nao. Nu har han be­gärt att par­la­men­tet god­kän­ner för­läng­ning­en. På ön på­går stri­der mel­lan mi­li­tä­ren och re­bell­ler in­spi­re­ra­de av IS, och för­läng­ning­en är, en­ligt Du­ter­tes ta­les­per­son, nöd­vän­dig för att mi­li­tä­ren ska kun­na slå till­ba­ka re­bel­ler­na.

Ön sat­tes un­der mi­li­tärt sty­re i maj ef­ter att re­bel­ler­na ef­ter hår­da stri­der ta­git kon­trol­len över de­lar av sta­den Ma­rawi. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.