Re­ge­ring­en tvår si­na hän­der om It-af­fär

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Re­ge­ring­en pe­kar ut Trans­port­sty­rel­sens led­ning som de en­da an­sva­ri­ga för att käns­li­ga upp­gif­ter har ris­ke­rat att kom­ma i främ­man­de makts hän­der.

Men op­po­si­tio­nen vill ve­ta mer, in­te minst om vad re­ge­ring­en känt till och när.

– Det ful­la an­sva­ret för he­la den här pro­ces­sen har le­gat och lig­ger hos Trans­port­sty­rel­sen. Men re­ge­ring­en ser väl­digt all­var­ligt på det här, sa­de in­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son (S).

Hon gör klart att myn­dig­he­tens generaldirektör Ma­ria Ågren, som fick spar­ken i ja­nu­a­ri när hon del­gavs miss­tan­ke om brott ge­nom att ha röjt sek­re­tess­be­lag­da upp­gif­ter, in­om kort även kan få spar­ken från sin tjänst som generaldirektör i re­ge­rings­kans­li­et.

Re­ge­ring­en sak­nar i och med brot­tet för­tro­en­de för hen­ne och vill att Sta­tens an­svars­nämnd ska prö­va av­sked. Trans­port­sty­rel­sens sty­rel­se­ord­fö­ran­de, Rolf An­ner­berg, får ock­så slu­ta. Han be­gär­de, en­ligt Jo­hans­son, själv att få läm­na upp­dra­get av per­son­li­ga skäl i mån­dags kväll.

I maj 2015 be­slu­ta­de Ågren att gö­ra av­steg från la­gar som re­gle­rar skyd­det av käns­li­ga upp­gif­ter, ef­tersom myn­dig­he­ten vil­le skyn­da på ut­lägg­ning­en av drif­ten. Riks­da­gen och ut­ri­kes­nämn­den har in­te fått nå­gon in­for­ma­tion om det som skett för­rän SVT och Da­gens Ny­he­ter bör­ja­de rap­por­te­ra om det för någ­ra vec­kor se­dan. An­na Jo­hans­son sä­ger att re­ge­ring­en fick kän­ne­dom om att det på­gick en för­un­der­sök­ning mot Ma­ria Ågren vå­ren 2016.

Mi­kael Oscars­son, för­svars­po­li­tisk ta­les­per­son för Krist­de­mo­kra­ter­na, har an­mält Jo­hans­son och stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven (S) till riks­da­gens kon­sti­tu­tions­ut­skott. Han und­rar var­för re­ge­ring­en in­te har in­for­me­rat riks­da­gen.

An­na Jo­hans­son sä­ger att re­ge­ring­en an­såg att riks­da­gen in­te be­höv­de in­for­me­ras.

Lars Lars­son/tt

FOTO: ERIK SIMANDER/TT

In­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son (S) läg­ger det ful­la an­sva­ret för It-skan­da­len på Trans­port­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.