Fler ovana vand­ra­re när fjäll­turis­men ökar

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Fler be­sö­ka­re loc­kas till de svens­ka fjäl­len. Cyk­ling och löp­ning blir mer po­pu­lärt och barn­fa­mil­jer­na blir fler – men ock­så de ovana vand­rar­na.

– Keb­ne­ka­i­se har en be­lägg­ning på 120 pro­cent, sä­ger Per­olov Wik­berg vid Fjäll­sä­ker­hets­rå­det.

Tren­den är in­te sär­skilt för­vå­nan­de, en­ligt Wik­berg. An­ta­let be­sö­ka­re i de svens­ka fjäl­len har ökat som­marsom vin­ter­tid un­der fle­ra år. Un­der ju­li och au­gusti är det hög­sä­song för tu­ris­men.

Fjäll­sä­ker­hets­rå­det har ge­nom­fört en en­kät­un­der­sök­ning bland tu­rist­för­e­ning­ar­na i söd­ra Lapp­land, Sä­len, Åre, Vem­da­len och de störs­ta fjäll­sta­tio­ner­na ut­med den svens­ka fjäll­ked­jan. Åt­ta av tio sva­ran­de upp­ger att an­ta­let be­sö­ka­re ökat jäm­fört med för­ra året, och li­ka många sä­ger att be­sö­kar­na ökat över en femårs­pe­ri­od.

– Det sker ju en stark mark­nads­fö­ring för svens­ka fjäl­len in­ter­na­tio­nellt, och i och med att det är li­te oro­ligt ute i Eu­ro­pa och värl­den väl­jer nog många svens­kar att se­mest­ra på hem­ma­plan i stör­re ut­sträck­ning, sä­ger Per-olov Wik­berg, sam­ord­na­re för Fjäll­sä­ker­hets­rå­det vid Na­tur­vårds­ver­ket.

Barn­fa­mil­jer­na blir fler och cyk­ling med mountain­bi­ke, löp­ning och vand­ring ökar i po­pu­la­ri­tet. Fler som be­sö­ker fjäl­len är ock­så äld­re ung­do­mar, när det ti­di­ga­re of­tast var per­so­ner som var äld­re, en­ligt Wik­berg.

Att gå upp på Sveriges högs­ta berg är ock­så po­pu­lärt. Be­lägg­ning­en på Keb­ne­ka­i­se fjäll­sta­tion lig­ger på 120 pro­cent och madras­ser får läg­gas på gol­vet.

Fjäll­turis­ter­nas ut­rust­ning har bli­vit bätt­re – men sam­ti­digt har an­ta­let ovana tu­ris­ter ökat vil­ket lett till fler fjäll­rädd­ning­ar. Främst un­derskat­tar man snab­ba vä­derom­slag, sin egen kon­di­tion el­ler tror att mo­bil­täck­ning­en är till­för­lit­lig, en­ligt en­kä­ten.

– Näs­tan al­la fjäll­sta­tio­ner pe­kar på att det är en säm­re sä­ker­hets­med­ve­ten­het. (TT)

FOTO: STOCK­HOLMS UNI­VER­SI­TET

Keb­ne­ka­i­se är ett vac­kert tu­rist­mål, men ock­så far­ligt för den som är ovan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.