Hund­ra­tals nya ar­ter i Dan­mark

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■DAN­MARK. Över 500 djurar­ter har kom­mit till Dan­mark un­der åren 2000–2015, en­ligt en rap­port från Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um i År­hus, skri­ver ATL.

En­ligt saj­ten vi­den­skap.dk kom­mer om­kring 40 nya ar­ter var­je år, och bland ny­till­skot­ten hit­tar vi ar­ter som varg, grå­säl, mård­hund och tvätt­björn. De två sist­nämn­da räk­nas som in­va­si­va ar­ter som EU:S med­lems­län­der för­bun­dit sig att för­sö­ka stop­pa. Det­ta då de or­sa­kar sto­ra eko­no­mis­ka ska­dor och kan ho­ta in­hemsk flo­ra och fau­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.