Trumps pro­blem: In­fria löf­ten

Pre­si­den­tens sto­ra ord har än­nu in­te bli­vit lag – ”Fått lä­ra sig att det in­te är så lätt”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Ef­ter att han miss­lyc­kats med en ny sjuk­vårds­lag, och Ira­nav­ta­let läm­nats orört, tving­as Do­nald Trump läg­ga yt­ter­li­ga­re vallöf­ten på is. Själv skry­ter han om en oö­ver­träf­fad re­form­takt.

– Men de sto­ra vallöf­te­na har in­te upp­fyllts än­nu, sä­ger pro­fes­sor Dag Blanck.

Den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten lo­va­de att er­sät­ta det av Re­pu­bli­ka­ner­na så av­skyd­da sjuk­vårds­sy­ste­met ”Oba­maca­re” så fort han till­träd­de. Men det vi­sa­de sig va­ra en svå­ra­re nöt att knäc­ka än vad Trump trod­de.

Trots att hans par­ti har ma­jo­ri­tet i kon­gres­sens bå­da kam­ma­re död­för­kla­ra­des även ett om­ar­be­tat för­slag i mån­dags.

Un­der sin val­kam­panj lo­va­de Do­nald Trump ock­så att ri­va upp en an­nan av sin företrädare Ba­rack Oba­mas störs­ta fram­gång­ar, kär ne­ner­gi­av­ta­let med Iran. Men pre­si­den­ten val­de i mån­dags att lå­ta vad han kal­lat ”den värs­ta över­ens­kom­mel­sen nå­gon­sin” lig­ga fast när hans re­ge­ring för and­ra gång­en rap­por­te­ra­de till kon­gres­sen om upp­gö­rel­sens sta­tus.

En­ligt käl­lor till New York Ti­mes var det en myc­ket mot­vil­lig Trump som till slut lät sig över­ty­gas av si­na högs­ta sä­ker­hets­råd­gi­va­re, där­ibland ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son.

–Ett av Trumps hu­vud­ar­gu­ment un­der val­rö­rel­sen var att han är en an­nan typ av po­li­ti­ker, en af­färs­man som vet hur man får sa­ker gjor­da och får till bra upp­gö­rel­ser. Men han har väl fått lä­ra sig att det in­te är så lätt, sä­ger Dag Blanck, pro­fes­sor vid Svens­ka in­sti­tu­tet för Nor­da­me­ri­kastu­di­er vid Uppsa­la uni­ver­si­tet, till TT.

Trumps pla­ner på att byg­ga en mur längs he­la USA:S gräns mot Mex­i­ko och tvinga grann­lan­det att be­ta­la – ett an­nat centralt vallöf­te – har in­te hel­ler läm­nat rit­bor­det. Vi­da­re har inga ini­ti­a­tiv ta­gits till den mas­si­va in­fra­struk­tur­sats­ning som han ut­lo­vat.

Mis­stan­kar­na om rys­ka kopp­ling­ar hos fle­ra per­so­ner i Trumps när­het, där­ibland hans son och svär­son, har märkt pre­si­den­tens förs­ta tid vid mak­ten – och va­rit en broms­kloss för hans re­for­mam­bi­tio­ner.

– Al­la av­slö­jan­den kring de rys­ka kon­tak­ter­na har ta­git ener­gi och fo­kus från in­ri­kes­po­li­ti­ken. De har lett till att det rå­der star­ka spän­ning­ar i Vi­ta hu­set, där folk oro­ar sig för vad som egent­li­gen på­går, och många läc­ker in­for­ma­tion.

Men på fle­ra om­rå­den har Trump le­ve­re­rat. Ef­ter ba­ra någ­ra dagar i Vi­ta hu­set riv­star­ta­de han med en rad pre­si­dent­de­kret som bland an­nat drog USA ur det ame­ri­kansk-asi­a­tis­ka han­dels­av­ta­let TPP och gav grönt ljus åt två om­strid­da ol­je­led­ning­ar. Han har ock­så glatt si­na an­häng­a­re ge­nom att be­slu­ta att USA ska läm­na Pa­ris­av­ta­let, och är nä­ra att ro i land in­re­se­för­bu­det för per­so­ner från fle­ra län­der med mus­limsk ma­jo­ri­tet.

Trump häv­da­de ny­li­gen att han skri­vit un­der fler nya la­gar än nå­gon an­nan pre­si­dent gjort un­der samma pe­ri­od. En­ligt en kart­lägg­ning av New York Ti­mes lig­ger han sna­ra­re nä­ra ge­nom­snit­tet.

– Vad gäl­ler stör­re lag­stift­nings­mäs­si­ga åstad­kom­man­den är de gans­ka få, sä­ger Dag Blanck.

– Se­dan mås­te man kom­ma ihåg att många sa­ker tar tid. Han har ju fort­fa­ran­de ba­ra hål­lit på i någ­ra må­na­der.

Mat­ti­as Mächs/tt

Al­la av­slö­jan­den kring de rys­ka kon­tak­ter­na … har lett till att det rå­der star­ka spän­ning­ar i Vi­ta hu­set. ■■DAG BLANCK, pro­fes­sor vid Svens­ka in­sti­tu­tet för Nord ame­ri­kastu­di­er vid Uppsalau­ni­ver­si­tet.

FOTO: ALEX BRANDON/AP

I mot­vind. USA:S pre­si­dent Do­nald Trump un­der ett fram­trä­dan­de i Vi­ta Hu­set i mån­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.