Ta­lang­en vi­sa­de Em-form

Hallands Nyheter - - Sporten - TENNIS:JUSTINE HENIN JUNIORS CUP VIKTOR AN­DERS­SON viktor.an­ders­son@hn.se

Ke­vin Cha­houd åker till U16EM med en se­ger i ba­ga­get. Tion­de­see­dad gick han och vann Justine Henin Ju­ni­or Cup i Bel­gi­en.

För­be­re­del­ser­na in­för EM för sex­ton­å­ring­ar om en vec­ka kun­de in­te ha bli­vit bätt­re för den Fal­ken­bergs­ka ten­ni­sta­lang­en Ke­vin Cha­houd. Se­ger i den me­ri­te­ran­de täv­ling­en Justine Henin Juniors Cup i Bel­gi­en på grus.

– Verk­li­gen bra för själv­för­tro­en­det och så vet jag vad det är jag mås­te job­ba på in­för EM, sä­ger Ke­vin Cha­houd. Och vad är det?

– Det är fram­förallt ser­ven. Jag märk­te att fle­ra av mi­na mot­stån­da­re har en li­te bätt­re ser­ve än vad jag har - den kom­mer jag job­ba sten­hårt på nu.

– Men det gäl­ler verk­li­gen för mig att in­te tro att jag är bäst nu. Att fort­stät­ta job­ba, an­nars kom­mer jag ba­ra bli säm­re.

I fi­na­len, i tur­ne­ring­en som in­går i ung­dom­stou­ren ITF, ställ­des fem­ton­å­ring­en mot den ni­on­de­ran­ka­de hem­ma­spe­la­ren Lou­is Her­man men det skräm­de in­te Ke­vin, sna­ra­re tvärtom.

Fi­na­len slu­ta­de med setsiff­ror­na 6-3, 7-5 och Ke­vin var egent­li­gen ald­rig ho­tad. Det var han där­e­mot i kvarts­fi­na­len mot den fjär­de­ran­ka­de frans­man­nen Mat­hys Er­hard, som vann Itf-tur­ne­ring­en i Vär­na­mo i maj. Mat­chen gick till ett tred­je av­gö­ran­de set, men väl där var Cha­houd star­kast.

– Ja han var rik­tigt bra, bäs­ta mot­stån­da­ren jag ha­de i tur­ne­ring­en. Det var ock­så bäs­ta mat­chen jag spe­la­de.

Se­gern i Justine Henin-cu­pen in­ne­bär att Ke­vin sam­lar på sig 100 frä­scha po­äng på tou­ren där må­let är att in­om två år få va­ra med i Grand Slam-tur­ne­ring­ar­na för ung­do­mar. För det krävs yt­ter­li­ga­re un­ge­fär 100 po­äng.

– Om jag fort­sät­ter att spe­la så här ska jag va­ra med. Och det är lugnt, ung­doms­grän­sen går vid 18 år.

Ef­ter se­gern fick Ke­vin ta emot sin me­dalj från tur­ne­ring­ens nam­ne Justine Henin, den fö­re det­ta bel­gis­ka världs­et­tan på dam­si­dan.

Även i dub­bel­tur­ne­ring­en gick Ke­vin, till­sam­mans med lands­lags­kom­pi­sen Gustaf Ström långt. Till se­mi­fi­nal, där fick frans­man­nen Mat­hys Er­hard re­vansch för sing­el­för­lus­ten och lyc­ka­des, med part­nern Al­lan De­schamps, vinna med 6-3, 6-2.

– Det gick ock­så bra får jag sä­ga, bra ex­tra­trä­ning, sä­ger Ke­vin.

På fre­dag åker ten­ni­sta­lang­en till EM i Moskva, Ryss­land, och på mån­dag är förs­ta mat­chen.

– Det kom­mer bli rik­tigt spän­nan­de att få stäl­las mot de all­ra bäs­ta spe­lar­na i min ål­der. Må­let är se­mi­fi­nal se­dan är res­ten bonus.

– Och det känns rik­tigt bra, spe­let sit­ter och det är skönt att ve­ta att man är i form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.