En ledare i skymun­dan

FOT­BOLLS-EM: LIN­DA SEMBRANTS LÅNGA FORMTOPP FORT­SÄT­TER

Hallands Nyheter - - Sporten -

Nil­la Fi­scher pe­kas of­ta ut som den sto­ra le­dar­fi­gu­ren och Sveriges för­svars­k­lip­pa num­mer ett. Men det var Lin­da Sem­brant som blev årets back 2016 och i pre­miä­ren mot Tyskland var hon kanske pla­nens bäs­te spe­la­re. – Vi har verk­li­gen ett de­lat le­dar­skap, sä­ger hon.

Sem­brant gjor­de de­but i lands­la­get re­dan för nio år se­dan men det skul­le drö­ja in­nan hon verk­li­gen hit­ta­de en roll – och en ni­vå – som gjor­de hen­ne själv­skri­ven i star­tel­van. Länge fick hon pend­la mel­lan för­sva­ret och mitt­fäl­tet och in­te säl­lan fick hon sit­ta på av­byt­ar­bän­ken.

Nå­gon gång kring 2014, ef­ter att hon käm­pat sig till­ba­ka från en kors­bands­ska­da, bör­ja­de hon på all­var växa ut till en back av rik­tigt hög in­ter­na­tio­nell klass.

– Jag var ju ska­dad för­ra EM, men se­dan tog Pia ut mig igen och då ös­te jag på ett tag och kän­de att jag fick ett stort för­tro­en­de. Se­dan dess har det egent­li­gen rul­lat på. Jag har he­la ti­den be­hövt pre­ste­ra, men det har känts bra och jag kän­ner att jag är in­ne i en väl­digt bra

KLEV FRAM. Den ti­di­ga­re Göteborg Fc-spe­la­ren Lin­da Sem­brant im­po­ne­ra­de i för­sva­ret i mat­chen mot Tyskland – och var

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.