Lin­néa Clae­son vann ”årets röst”

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MATHILDA OLAUSSON

Lin­néa Clae­son har fått stor upp­märk­sam­het för sitt Instagram­kon­to ”Ass­ho­le­son­li­ne”. Un­der tis­da­gen vann hand­bolls­spe­la­ren kul­tur­pri­set Lä­ke­rol Vo­ice of the ye­ar.

– Det känns som ett tec­ken på att de frå­gor­na jag dri­ver verk­li­gen be­hövs, sä­ger hon.

”Lin­néa har med sitt Instagram­kon­to @ass­ho­le­son­li­ne, där hon lyf­ter och be­mö­ter kränk­ning­ar med hu­mor som va­pen, gjort sig en stark röst i den of­fent­li­ga de­bat­ten. Nå­got som är väl­digt vik­tigt i da­gens sam­häl­le där nät­ha­tet väx­er och off­ren blir fler och fler. Om det fanns fler som Lin­néa så skul­le nä­tet va­ra en be­tyd­ligt tryg­ga­re plats.”

Så ly­der en del av ju­ryns mo­ti­ve­ring i årets upp­la­ga av kul­tur­pri­set Lä­ke­rol Vo­ice of the ye­ar, där hand­bolls­spe­la­ren Lin­néa Clae­son kam­ma­de hem pri­set på 100 000 kro­nor.

Det of­fent­lig­gjor­des på en press­kon­fe­rens i Båstad un­der tis­da­gen.

– Det känns jät­te­ro­ligt, verk­li­gen. Det känns som ett tec­ken på att de frå­gor­na jag dri­ver verk­li­gen be­hövs, att det är många som kän­ner igen sig, och även att jag har hit­tat ett sätt att nå ut på så att folk lyss­nar. Egent­li­gen kän­ner jag själv att jag in­te sä­ger någon­ting nytt, ingen­ting som in­te and­ra har sagt fö­re mig. Men nu lyss­nar många, sä­ger hon.

Lin­néa Clae­son ska fort­sät­ta sitt ar­be­te för de peng­ar hon får.

– Femå­ring­en i mig vill ju kö­pa 200 000 ”Hub­ba bub­ba”-tuggum­min och ba­ra ha i ett rum. Men det ska jag in­te gö­ra. Jag kom­mer an­vän­da dem till att för­sö­ka fort­sät­ta dri­va mi­na frå­gor, sä­ger hon.

På sitt Instagram­kon­to har hon drygt 200 000 föl­ja­re i dags­lä­get. Där läg­ger hon ut skärm­dum­par på oli­ka sex­u­el­la in­vi­ter hon får av okän­da män, men ock­så hat och hot, som hon be­mö­ter.

– Vis­sa hot är verk­li­gen all­var­li­ga och kon­kre­ta, då kan jag bli väl­digt rädd. Men jag kom­mer väl till­ba­ka till att jag kän­ner att det är värt det, att jag mås­te va­ra mo­dig. Bå­de för tje­jer­na nu men ock­så för näs­ta ge­ne­ra­tion, de ska in­te be­hö­va ut­stå samma skit vi har fått gå ige­nom, sä­ger Lin­néa Clae­son.

Bild: NOELLA JO­HANS­SON/TT

VINNARE. Lin­néa Clae­son har ut­setts till ”årets röst” för sitt upp­märk­sam­man­de av sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och nät­hat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.