Tts­ru­i­nen i Borg­holm

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PATRICK STANELIUS/TT

vi grä­ver guld i USA”, skri­ven in­för fot­bolls-vm 1994.

Men höjd­punk­ter­na i de­ras ge­men­sam­ma ut­giv­ning är fler än så, sä­ger Orup:

– Vårt förs­ta al­bum är ett al­bum som jag är väl­digt stolt över, för det finns en mas­sa bra poplå­tar som ha­de kun­nat stå sig ut­märkt även om Sve­ri­ge in­te kom­mit trea i VM. Det ha­de kanske in­te bli­vit så stort som det är nu men det ha­de va­rit li­ka bra. De lå­tar­na lig­ger ba­ra där och för­tjä­nar fak­tiskt att kom­ma fram i da­gens ljus.

NÄR KONSERTERNA I Borg­holm är ge­nom­för­da kom­mer GES åter­i­gen att bli Glen­mark, Eriks­son och Ströms­tedt på var sitt håll.

Men Niklas Ströms­tedt och Orup kom­mer att gö­ra ge­men­sam sak i en sär­skild över­tal­nings­kam­panj. De har bå­da Tv4-pro­gram­met ”Så myc­ket bätt­re” på sitt cv och vill att den tred­je Ges-med­lem­men ock­så ska få det.

– Vi mer el­ler mind­re krä­ver att Anders ska va­ra med så små­ning­om, när han själv vill. Jag tyc­ker att det är själv­klart att han ska va­ra med. Han har en stor låt­ka­ta­log och kom­mer ock­så kun­na gö­ra and­ras lå­tar till mäs­ter­verk, tror jag, sä­ger Ströms­tedt.

Bild: FRED­RIK SANDBERG/TT

GES un­der sex kväl­lar på Borg­holms slotts­ru­in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.