FRÅN HN:S FACEBOOK

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

Om ar­ti­keln ”Fy­ra funk­tio­nä­rer påkör­da un­der Whe­els and Wings”: Cal­le Nils­son: Får väl hop­pas att regnr ta­gits på bi­lar­na des­sa fö­ra­re kör och sen är det ba­ra att in­te lå­ta dom va­ra med på nå­gon cru­i­sing alls med den bi­len så kans­ke dom lär sig Ce­ci­lia Ek­man:

Hop­pas po­li­sen kol­la­de så det var nykt­ra chauf­fö­rer... Ve­ro­ni­ca Ravns­borg:

Såg att po­li­ser­na kol­la­de en bil i al­la fall Gö­ran Nils­son: Det här är ju för jäv­la då­ligt kö­ra över funk­tio­nä­rer där går grän­sen för kör­kor­tet Jan­nik Jør­gen­sen: Fyl­lon... Ve­ro­ni­ca Matts­son: Tra­giskt att vux­et folk in­te kan upp­fö­ra sig... Hop­pas att de som är drab­ba­de mår bra ef­ter om­stän­dig­he­ter­na

BILD: ANNIKA KARLBOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.