Hög­vux­et gräs be­ri­kar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. Vi har fär­dats drygt 300 mil un­der vår re­sa ge­nom Sve­ri­ge till och från Ste­ken­jokk. På vår färd såg vi fle­ra ly­san­de ex­em­pel på hur man spa­rat bloms­teräng­ar och lå­tit vil­da blom­mor blom­ma längs med vägar­na till from­ma för bin, hum­lor fjä­ri­lar och and­ra in­sek­ter. Ty­värr ser vi Fal­ken­berg allt­för många trå­ki­ga och tris­ta och väl­klipp­ta gröny­tor.

Men ett nytän­kan­de är på gång. Vi glad­des av be­ske­det att kom­mu­nen nu be­slu­tat att läm­na fle­ra gräs­mat­tor till

hög­vux­et gräs för att be­ri­ka den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den. Ett myc­ket bra ini­ti­a­tiv som lo­var gott för fram­ti­den.

Ma­ria och Per Sjö­vall

med­lem­mar i Fal­ken­bergs Na­tur­skydds­för­e­ning

VILDVUXET. Vil­da blom­mor längs vägar­na be­ri­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.