Sten­ru­i­nen blev en ro­sen­träd­gård

ÅTERBRUK: VÄXTHUS AV HANDBLÅSTA FÖNSTER

Hallands Nyheter - - Varberg - Ag­nes.kagstrom@hn.se

För ba­ra någ­ra år se­dan var tom­ten en jord­hög. När Rai­ja och Ulf Enc­kell flyt­ta­de in bör­ja­de de plan­te­ra ro­sor. Nu har de tap­pat räk­ning­en på ro­sen­plan­tor­na.

Sten­gång, sten­mur, sten­bänk. Och ro­sor, ro­sor, ro­sor. I Ulf och Rai­jas träd­gård finns de över­allt, bå­de på mar­ken och häng­an­des från en på­bör­jad ro­sen­per­go­la, en slags ställ­ning för klät­ter­väx­ter.

– De trivs väl­digt bra. Träd­går­den lig­ger li­te skyd­dat, så man kom­mer un­dan den värs­ta vin­den, sä­ger Rai­ja Enc­kell.

Det ti­di­ga­re hu­set på tom­ten hade ri­vits, och vid kö­pet var allti­hop på den lång­sma­la träd­går­den en stor jord­hög. När ett nytt hus stod klart flyt­ta­de Rai­ja och Ulf Enc­kell från Gö­te­borg till Var­berg och sat­te i gång med träd­gårds­ar­be­tet. De kvar­läm­na­de hus­res­ter-

na kom till an­vänd­ning när de pla­ne­ra­de för en träd­gård i ter­ras­ser.

– Vi vil­le in­te ha gräs­mat­ta, det har vi nog av på lan­det. Det skul­le va­ra sten, ro­sor och blom­mor, sä­ger Ulf Enc­kell.

DET TOG EN som­mar att fors­la runt ste­nen med mi­ni­grä­va­re för att läg­ga grun­den. Un­der en vår plan­te­ra­de de så gott som allt – ro­sen­bus­kar, häng­ro­sor och en hel del pe­ren­ner. Ing­en av dem hade så stor er­fa­ren­het av träd­gårds­ar­be­te, och in­te hel­ler av att plan­te­ra just ro­sor. Var­för de föll för den tag­gi­ga väx­ten har en gans­ka en­kel för­kla­ring.

– De är lätt­sköt­ta och dof­tar väl­digt gott, sä­ger Ulf Enc­kell.

”Från ga­tan ser det ut som ett gam­malt eng­elskt hus. Dör­ren är ock­så gam­mal och åter­an­vänd. Vi för­sö­ker ta va­ra på vis­sa gre­jer som vi tyc­ker är vack­ra” ULF ENC­KELL

”Det är många som stan­nar till och pra­tar så so­ci­alt sett är det kul” RAI­JA ENC­KELL

På ett pap­per­sark har Rai­ja ri­tat upp he­la träd­går­den i ru­tor och fyllt i nam­nen på ro­sor­na. Ef­ter räk­ning får hon det till 13 oli­ka sor­ter och i växt­hu­set står någ­ra skott av den ex­tra tag­gi­ga mid­som­mar­ro­sen re­do att plan­te­ras ut.

DET ÄR IN­TE ba­ra träd­går­den som har byggts upp av ma­te­ri­al från gam­la hus. Från en släkt­gård ut­an­för Vim­mer­by kom­mer fönst­ren till växt­hu­set. Fle­ra av gla­sen är handblåsta och har till­hört ett 1800-tals­hus, men ta­gits loss och kit­tats om för att hål­la ihop. Ovan­för gla­sen på hu­set har Ulf må­lat ”fusk­föns­ter”. Det gjor­de man i Vim­mer­by en gång i ti­den när kung­en kom på be­sök, för att vi­sa upp fler fönster än man hade, be­rät­tar Ulf Enc­kell.

– Från ga­tan ser det ut som ett gam­malt eng­elskt hus. Dör­ren är ock­så gam­mal och åter­an­vänd. Vi för­sö­ker ta va­ra på vis­sa gre­jer som vi tyc­ker är vack­ra, sä­ger han.

Nu är växt­hu­set en yta för bå­de av­kopp­ling och om­plan­te­ring och ing­et stör­re är pla­ne­rat mer än att un­der­hål­la träd­går­den. Ro­sor­na blom­mar om och om igen, än­da in på höst­må­na­der­na, och om­vand­ling­en har även väckt upp­se­en­de bland folk som pas­se­rat för­bi.

– Det är många som stan­nar till och pra­tar så so­ci­alt sett är det kul. Jag har ta­git med folk på en li­ten vis­ning ibland, sä­ger Rai­ja.

AG­NES KÅGSTRÖM

HAR SLAGIT UT. För­hopp­nings­vis fort­sät­ter blom­ning­en än­da in i ok­to­ber, även

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

om viss­na ro­sor mås­te klip­pas av emel­lanåt. någ­ra år.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

BLANDNING. Wes­ter­land, Litt­le white pet, Ka­ren Blix­en och New Dawn är någ­ra av ros­sor­ter­na.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

ÄNDRAR FÄRG. De svagt gu­la ro­sor­na vid vägen bör­jar över­gå i ro­sa.

Bild: EDITH CAMILLA SVENSSON

VÄNTAN. Allt od­la­des un­der en vår. Men att få ro­sor­na att blomst­ra tog

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.