So­lig pre­miär­dag för årets kräft­fes­ti­val

GLOM­MEN: PÅ MED KRÄFTHATTEN, ÅRETS STO­RA KRÄFTKALAS HAR BÖR­JAT

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

Måsskrik, våg­skvalp och en väl­dans mas­sa kräf­tor. Un­der går­dags­kväl­len öpp­na­des por­tar­na till kräft­fes­ten i Glom­men.

Se­dan 1997 har Glom­mens IF an­ord­nat kräft­fes­ti­va­len i Glom­men och årets upp­la­ga star­ta­de med ett rik­tigt pang­vä­der. För­u­tom kvälls­un­der­håll­ning, lyc­ko­hjul och för­sälj­ning från fis­ke­bo­dar­na ska be­sö­kar­na få fros­sa i 1,2 ton skal­djur mel­lan ons­dag till sön­dag. För­ra året loc­ka­de eve­ne­mang­et mel­lan 15 000 och 20 000 per­so­ner och Jo­nas Karlsson, ar­ran­gör och ord­fö­ran­de i Glom­mens IF, hop­pas att minst li­ka många kom­mer till årets ka­las.

– PÅ FRE­DA­GEN OCH LÖRDAGEN bru­kar flest kom­ma hit men det är all­tid be­ro­en­de på väd­ret. Just nu på pre­miär­kväl­len är det myc­ket folk på in­gång, men vi får se ef­ter hel­gen hur det blev, sä­ger han.

Bred­vid den sto­ra sce­nen där Bar­bados se­na­re un­der kväl­len ska upp­trä­da står ett stort ser­ve­ring­s­tält upp­ställt. Där finns det bå­de skal­djurstall­ri­kar och fyll­da ba­gu­et­ter att väl­ja på, men för ku­si­ner­na Si­ri Sand­ström och Ivar Sin­torn, 1,5 år, blir det in­te många kräf­tor.

– De tyc­ker det är ro­li­ga­re att le­ka med kräf­tor­na än att äta dem,

”Det är förs­ta gång­en jag spe­lar på kräft­fes­ti­va­len och jag tänk­te kö­ra en allsköns blandning med li­te vi­sor och en del anek­do­ter. Det är ro­ligt att va­ra här, min far­far kom­mer fak­tiskt från Glom­men.”

CAL­LE KARLSSON från Läjet

skrat­tar mam­man Anna-ka­rin Sin­torn och fort­sät­ter:

– Vi har ald­rig va­rit här ti­di­ga­re men vi såg skyl­ten i ron­del­len och blev ny­fik­na.

ME­DAN GÄSTERNA ÄTER är det tru­ba­du­ren Cal­le Karlsson från Läjet som står för un­der­håll­ning­en. Han ut­lo­var in­te ba­ra som­ri­ga to­ner och lå­tar från sitt kom­man­de al­bum ut­an ock­så li­te snack emel­lanåt.

– Det är förs­ta gång­en jag spe­lar på kräft­fes­ti­va­len och jag tänk­te kö­ra en allsköns blandning med li­te vi­sor och en del anek­do­ter. Det är ro­ligt att va­ra här, min far­far kom­mer fak­tiskt från Glom­men, be­rät­tar han.

Vägen in till fes­ti­va­len kan­tas av rö­da fis­ke­bo­dar som slagit upp si­na dör­rar för all­män­he­ten. Dä­rin­ne finns det konst och konst­hant­verk till för­sälj­ning, och i en av dem stäl­ler Mo­na Holm ut si­na tav­lor. Fis­ke­bo­den de­lar hon till­sam­mans med två and­ra och i år är det ti­on­de året i rad som de har haft ut­ställ­ning un­der kräft­fes­ti­va­len.

– För­ra året var det in­te jät­te­många som kom hit, men i år har de an­non­se­rat mer så vi hop­pas på fler, sä­ger hon.

För de vux­na är det såklart kräf­tor, öl och mu­sik som gäl­ler. Men för bar­nens del loc­kar ti­vo­lit desto mer. I bil­jett­luc­kan säljs bland an­nat bil­jet­ter till ra­di­o­bi­lar­na, hopp­bor­gen och barn­tå­get. Ef­ter att ha vän­tat en stund i kön är det änt­li­gen dags för syst­rar­na Vil­da och Lil­ly Gustavs­son tur att åka ka­ru­sell. De­ras pap­pa Ste­fan Gustavs­son tyc­ker att det är kul när det för en gång skull hän­der någon­ting i Glom­men.

– Vi flyt­ta­de hit för två år se­dan och det bru­kar in­te va­ra så myc­ket folk här så det är ro­ligt med ett eve­ne­mang, sä­ger han.

TREVLIG STUND. Det är förs­ta gång­en för Björn Sand­ström, Si­ri Sand­ström, Anna-ka­rin Sin­torn och Ivar Sin­torn att be­sö­ka

Bild: ALINE LESSNER

kräft­fes­ti­va­len i Glom­men.

Bild: ALINE LESSNER

FA­VO­RIT. Kräft- och räk­tall­ri­ken är bäst­säl­ja­ren bland kräft­fes­ti­va­lens sor­ti­ment. Av de många ba­gu­et­ter­na som säljs är ba­gu­et­ten med kräft­rö­ra po­pu­lä­rast.

Bild: ALINE LESSNER

SKÖNSÅNG. Cal­le Karlsson från Läjet står för ons­da­gens kvälls­un­der­håll­ning.

Bild: ALINE LESSNER

SNURRIGT. Vil­da Gustavs­son, 6 år, tar en tur i ka­ru­sel­len som är en av de många at­trak­tio­ner­na som finns på ti­vo­lit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.