Bak­grund: Gri­pan­de­na

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - KÄL­LOR: SVENS­KA AM­NE­STY, AM­NE­STY INTERNATIONAL, HÜRRIYET

Den 5 ju­li var en grupp män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ter sam­la­de på ett ho­tell på ön Büyü­ka­da strax syd­ost om Istan­bul när po­li­sen av­bröt mö­tet och för­de del­ta­gar­na till en po­lis­sta­tion.

El­va per­so­ner greps: Am­ne­s­tys Tur­ki­et­chef Idil Eser, sju and­ra män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ter, två ut­länds­ka med­bor­ga­re varav en svensk och en tysk, samt ho­tel­lä­ga­ren. En­ligt Am­ne­sty Sve­ri­ge är sex per­so­ner kvar­håll­na.

De sex kvar­håll­na an­kla­gas för med­hjälp till verk­sam­het in­om ter­ror­or­ga­ni­sa­tio­ner, men in­te för med­lem­skap, en­ligt Am­ne­sty.

Mö­tet ska ha hand­lat om di­gi­tal sä­ker­het, och en­ligt svens­ka Am­ne­sty del­tog svens­ken som ut­bil­da­re.

Ord­fö­ran­den för Am­ne­sty i Tur­ki­et, Ta­ner Ki­lic, är fängs­lad se­dan ti­di­ga­re. Han greps 6 ju­ni 2017, miss­tänkt för att stå nä­ra Fet­hul­lah Gü­len, den Usa-ba­se­ra­de pre­di­kant som Tur­ki­ets pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan an­kla­gar för att lig­ga bakom det miss­lyc­ka­de kupp­för­sö­ket i ju­li 2016. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.