Li­te om: Ste­fan Löfven

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 60 år den 21 ju­li 2017. * Gör: Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter. Par­ti­le­da­re för So­ci­al­de­mo­kra­ter­na se­dan 2012. * Fa­milj: Hust­run Ul­la Löfven. * Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: ”I Örnsköldsvik med fa­milj och vän­ner. Ett enkla­re of­fi­ci­ellt fi­ran­de i Stock­holm i au­gusti.” * Om att fyl­la 60: ”Jag har ald­rig haft nå­gon ål­ders­kris. Jag menar på all­var att man får mer er­fa­ren­het och lär­dom med åren, och and­ra per­spek­tiv på till­va­ron och li­vet. Jag ser fram emot det, det ska bli kul.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.