Sim­topp in­blan­dad i spon­sors­kan­dal

Hallands Nyheter - - Sporten -

SIMNING: Ba­ra da­gar in­nan VM drar i gång ska­kas det in­ter­na­tio­nel­la sim­för­bun­det, Fi­na, av en möj­lig praktskan­dal. Ku­wai­tis­ke Hu­sa­in Al Mu­sal­lam, vice ord­fö­ran­de i Fi­na, har i en in­spel­ning som The Ti­mes och Spi­e­gel On­li­ne kom­mit över hörts be­gä­ra sto­ra sum­mor peng­ar i form av pro­vi­sion på spon­sorav­tal.

Mu­sal­lam, som ock­så är ge­ne­ral­di­rek­tör för Asi­ens olym­pis­ka råd, OCA, har i den rol­len frå­gat en af­färspart­ner om ”pro­vi­sio­ner” på av­tal vär­da ”40 till 50 mil­jo­ner” dol­lar. Av­ta­len ska gäl­la mel­lan en po­ten­ti­ell ki­ne­sisk mark­nads­fö­ringsa­gent och Mu­sal­lam, som fö­reslog att 10 pro­cent av al­la spon­sorav­tal som görs för OCA ska gå till ho­nom.

Fi­na, som ska väl­ja om sty­rel­sen i hel­gen och där Mu­sal­lam vän­tas bli om­vald, har än­nu in­te kom­men­te­rat upp­gif­ter­na.

In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mit­tén (IOK) har en­ligt The Ti­mes och Der Spi­e­gel skic­kat vidare an­kla­gel­sen till or­ga­nets chefs­ut­re­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.