Fak­ta:

Grupp B

Hallands Nyheter - - Sporten - LASSE MANNHEIMER TT

vik­tig po­si­tions­för­änd­ring, sä­ger Sve­ri­ges as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten Li­lie Pers­son.

HON PRA­TAR OM Je­le­na Mo­ro­zo­va, ut­sedd till mat­chens bäs­ta spe­la­re mot Ita­li­en och den som nic­ka­de in det rys­ka 2–0-må­let på hör­na. Hon är en av fle­ra duk­ti­ga hu­vud­spe­la­re i Ryss­land, och just hör­nor och fri­spar­kar mås­te Sve­ri­ge se upp med.

– De är bra på fas­ta si­tu­a­tio­ner, tit­tar man på den där hör­nan så är det ett klass­mål, sä­ger Li­lie Pers­son.

Jör­gen Pe­ters­son, Sve­ri­ges Ryss­lands­scout, ser sam­ma styr­kor. Han lyf­ter ock­så upp en an­nan Je­le­na, an­fal­la­ren Da­ni­lo­va, som ett stort hot. JÖR­GEN PETERSON Ita­li­en–ryss­land 1–2 Tyskland–sve­ri­ge 0–0

21 ju­li, kl 18.00: Sve­ri­ge–ryss­land

21 ju­li, kl 20.45: Tyskland–ita­li­en

25 ju­li, kl 18.00: Sve­ri­ge–ita­li­en

25 ju­li, kl 20.45: Tyskland–ryss­land

– Hon gör si­na mål på en mas­sa oli­ka sätt, mot Ita­li­en var det ett di­stans­skott ef­ter en bra vänd­ning. Hon har bra skott, är bra på hu­vu­det och hyf­sat bra i djupled. Hon gör mål med bå­de hö­ger och väns­ter fot, och fram­för allt är hon hän­syns­lös mot sig själv i straff­om­rå­det, sä­ger Jör­gen Pe­ters­son.

ETT KOMPAKT LAG med ett par klas­spe­la­re och styr­ka i fas­ta si­tu­a­tio­ner. Men Ryss­land har en hel del svag­he­ter ock­så, sä­ger Peterson.

– Ita­li­en spe­la­de för lång­samt och rakt, då är rys­kor­na fy­siskt star­ka i du­ell­spe­let. Men får man dem i rö­rel­se är de be­tyd­ligt sva­ga­re. För vi är ett bätt­re lag.

”Får man dem i rö­rel­se är de be­tyd­ligt sva­ga­re. För vi är ett bätt­re lag.”

Sve­ri­ges Ryss­lands­scout

Bild: MAJA SUSLIN

mat­chen mot Tyskland, va­ra ett al­ter­na­tiv från start?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.