Do­mar i stort r af fick in g rät­te­gång

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

THAILAND. Thai­ländsk dom­stol har bör­jat ut­de­la do­mar i det sto­ra mål om män­ni­sko­han­del, traf­fic­king, som bör­ja­de nys­tas upp för två år se­dan.

Vå­ren 2015 hit­ta­des över 30 be­grav­da krop­par i söd­ra Thailand. Många av des­sa tros till­hö­ra den mus­lims­ka mi­no­ri­te­ten ro­hin­gya i Bur­ma som hade flytt för­föl­jel­se. En­ligt åta­let hölls de fång­na i lä­ger där män­ni­sko­smugg­la­re för­sök­te pres­sa de­ras fa­mil­jer på lö­sen­sum­mor.

Bland de över 100 åta­la­de per­so­ner­na i må­let finns po­li­ser, lo­kal­po­li­ti­ker och en of­fi­cer i den thai­länds­ka ar­mén. Samt­li­ga ne­kar till brott. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.