Nu sänds sä­song två av suc­cén

Det här med vän­skap är in­te all­tid så lätt. I and­ra sä­song­en av ”Skam” an­sträng­er sig Noo­ra för att in­te så­ra Vil­de.

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Samt­li­ga fy­ra sä­song­er av suc­cé­se­ri­en ”Skam” finns att se på SVT Play se­dan ti­di­ga­re, men nu har det bli­vit dags för den and­ra sä­song­en att flyt­ta in i tv­tablån. Vi är till­ba­ka på Hart­vig Nis­sens gym­na­sie­sko­la i cen­tra­la Oslo med tjej­gäng­et som be­står av Eva, Noo­ra, Vil­de, Chris och Sa­na.

I sä­song två är det Noo­ra (Josefine Fri­da Pet­ter­sen) som står i cent­rum. Un­der sä­song­ens gång kom­mer vi att få ve­ta mer om Noo­ras bak­grund och vi får ock­så träf­fa Eskild och Linn, som hon bor i kol­lek­tiv med, för förs­ta gång­en.

”Skam” tar upp äm­nen som vän­skap, kär­lek, sex, svek, al­ko­hol och fest på ett rätt­framt sätt som fått män­ni­skor över he­la värl­den att ta den nors­ka ung­doms­se­ri­en till si­na hjär­tan.

Foto: SVT

Noo­ra (Josefine Fri­da Pet­ter­sen) är hu­vud­per­so­nen i den and­ra sä­song­en av ”Skam”.

Jo­die Whit­ta­ker tar över rol­len som Dr Who. Hon blir där­med den 13:e skå­de­spe­la­ren och den förs­ta kvin­nan att ta sig an hu­vud­rol­len i sci­ence fic­tion-se­ri­en som pro­du­ce­ras av BBC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.