Som­mar­dikt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - PO­E­SI.SIT­TER

och fun­de­rar, så smått fi­lo­so­fe­rar och tän­ker på min barn­doms dar då som­rar­na ju all­tid var en räc­ka ut­av sol och bad. Men tän­ker sen: nej, vet du vad, du minns blott det du ej glömt bort för som­marn var nog li­ka kort. Men jag var li­ka som­marglad att hu­ka un­der orm­bunks­blad när reg­net ös­te över allt och vux­na tyck­te det var kallt. För snart var him­len åter blå och allt var ljuv­lig för de små som sprang där näs­tan ut­an klä­der och strun­ta­de i vä­der. Det är väl än­då nå­got visst att glöm­ma det som va­rit trist! lär de sna­rast be­hö­va gö­ra för­änd­ring­ar som ra­di­kalt på­ver­kar pris­bil­den.

SMÅ IDEELLA or­ga­ni­sa­tio­ner har ing­en möj­lig­het att ta plats oav­sett hur an­ge­lä­get de­ras bud­skap är, så­vi­da de in­te säl­jer sin själ till nå­gon re­surs­stark spon­sor.

Så vad är vär­det av en de­mo­kra­ti? Har vi verk­li­gen råd att av­stå de­mo­kra­tin?

Sjuk­pen­sio­när

Bir­git­ta Gens

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.