Lät­ta­re att hit­ta bo­en­de på lands­byg­den

Ef­ter ett tret­ti­o­tal hand­skriv­na brev, tre nej-svar och ett ”kans­ke” bor änt­li­gen Li­sa och Hen­rik på en plats de länge läng­tat till. Li­vet på lan­det blev verk­lig­het tack va­re mål­med­ve­tet sö­kan­de.

Hallands Nyheter - - Falkenberg - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Li­sa Wahle och Hen­rik Wrangs­tedt le­ta­de ef­ter ett hus på lan­det i fem år. Ge­nom att kart­läg­ga oli­ka om­rå­den, åka på rund­tu­rer för att tit­ta på hus som såg obebodda ut och för att slut­li­gen skri­va brev till äga­re till hus som de kun­de tän­ka sig att kö­pa, ham­na­de de i Äspe­näs mel­lan Käll­sjö och Hjär­ta­red.

– Då ha­de vi skri­vit 30 brev. Of­tast fick vi ing­et svar, tre sva­ra­de och för­kla­ra­de att de ha­de pla­ner för sitt hus, även om det för till­fäl­let såg över­gi­vet och obe­bott ut. Till slut fick vi ett för­sik­tigt po­si­tivt och in­tres­se­rat svar, sä­ger Hen­rik.

Det sva­ret kom för pre­cis ett år se­dan och blev bör­jan på en pro­cess som led­de fram till att Li­sa och Hen­rik kun­de upp­fyl­la sin dröm. Går­den lig­ger på en höjd med ut­sikt över Hjär­ta­reds­sjön. Här finns ett ut­hus som så små­ning­om ska bli en gårds­bu­tik och en la­da ska

byg­gas om och tro­ligt­vis bli över­natt­nings­plat­ser för gäs­ter som är in­tres­se­ra­de av en an­norlun­da bo­en­de­form på lan­det.

– Vi har en idé om att vå­ra gäs­ter ska kun­na la­ga mat till­sam­mans med oss och del­ta i li­vet på går­den på ett na­tur­ligt sätt, sä­ger Li­sa.

Li­sas och Hen­riks nya hem är re­dan väl mö­ble­rat. Un­der de år de var bo­sat­ta i Gö­te­borg och lev­de stor­stads­liv gjor­de de många köp på auk­tio­ner och lop­pi­sar. Nu finns det tids­ty­pis­ka möb­ler i al­la rum. Väg­gar­na i någ­ra av rum­men har ta­pe­ter i la­ger på la­ger och ar­be­te på­går med att ta fram dem. Un­der ti­den väcks nya idéer och tan­kar om vil­ka för­änd­ring­ar och vil­ken till­va­ro de nya ägar­na vill ha.

– Vi vill bo i en le­van­de lands­bygd, sä­ger Hen­rik. Han är i Ul­la­red. Men job­ben kom i and­ra hand när han och Li­sa le­ta­de bo­en­de.

– Vi tänk­te att det lö­ser sig på

nå­got sätt och vi var be­red­da på att pend­la.

Li­sa som är mu­sei- och kul­tur­arvs­ve­ta­re. I som­mar ar­be­tar hon på Lis me­je­ri i Lån­gås och som kon­sult in­om mu­sei­sek­torn. Hem­ma på tom­ten har hon och Hen­rik just an­lagt

sto­ra od­lings­bäd­dar och där ska så små­ning­om grön­sa­ker och an­nat växa. I växt­hu­set prun­kar re­dan to­ma­ter, chi­li, kryd­dor och sal­lad.

– Dröm­men är ju att vi ska få ett över­skott som vi kan säl­ja, sä­ger Li­sa.

Trots att de ba­ra bott i sitt hus i tre må­na­der har de lan­dat på Äspe­näs. De har bli­vit väl mot­tag­na av si­na gran­nar och är över­ty­ga­de om att de­ras fram­tid finns här. Och de hop­pas att fler ska vå­ga gö­ra sam­ma sak som de har gjort.

– Bland vå­ra vän­ner är det många som vill bo på lan­det. Man vill le­va på ett mer håll­bart sätt och in­te job­ba ihjäl sig, sä­ger Li­sa.

DE HAR ER­FA­REN­HET av hur svårt det kan va­ra att hit­ta nå­gon som är be­redd att säl­ja. Men de tror på lands­bygds­ut­veck­lar­nas ny­star­ta­de pro­jekt om att kopp­la sam­man bostäder och tänk­ba­ra bo­sät­ta­re. Må­let är att in­vå­nar­na i by­ar­na ska gö­ra lis­tor med le­di­ga ob­jekt som kan mat­chas med bo­stads­sö­kan­de.

Jen­ni­fer Er­lands­son, pro­jekt­le­da­re för Ser­vice­punk­ter på lands­byg­den, fick idén till för­med­ling­en av bostäder på lands­byg­den när hon åk­te runt till or­ter­na på lands­byg­den och på var­je ny plats fick ve­ta att bostäder var ett be­kym­mer.

– Vi såg att det står tom­ma hus li­te varstans. Folk har ju järn­koll på vil­ka som är be­bod­da och vil­ka som in­te är det. Vårt mål är att by­ar­na ska in­ven­te­ra sig själ­va och gö­ra upp en lis­ta med le­di­ga ob­jekt som kan mat­chas med den som le­tar ef­ter nå­gon­stans att bo. Det kan hand­la om att an­ting­en hy­ra el­ler kö­pa, sä­ger Jen­ni­fer Er­lands­son.

LI­SA WAHLE OCH Hen­rik Wrangs­tedt i Äspe­näs tyc­ker att tan­ken är god och hop­pas att den ger re­sul­tat.

– Det gäl­ler att det finns en en­ga­ge­rad per­son med lo­kal­kän­ne­dom som hål­ler lis­tan ak­tu­ell. Nå­gon som kan mat­cha ihop folk och hjäl­pa till med till ex­em­pel hy­res­av­tal, sä­ger Li­sa.

NYINFLYTTADE. Li­sa Wahle som är född i Svar­t­rå och Hen­rik Wrangs­tedt från hit­ta­de rätt.

Bild: LE­NA LYXELL

Le­rum är nyinflyttade i Äspe­näs. De le­ta­de länge ef­ter ett stäl­le på lan­det och skrev brev till 30 oli­ka husä­ga­re in­nan de

Bild: LE­NA LYXELL

RASKS. De finns två tup­par, varav den ena är Rasks i Li­sas famn, och sex höns på går­den.

Bild: LE­NA LYXELL

TOPPENSTÄLLE. Li­sas och Hen­risk gård lig­ger på en höjd och här­i­från har de ut­sikt över bland an­nat Hjär­ta­reds­sjön.

Bild: LE­NA LYXELL

ODLING PÅ GÅNG. Li­sa och Hen­rik tän­ker bli själv­för­sör­jan­de på grön­sa­ker och för­hopp­nings­vis blir det nå­got över att säl­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.