An­ställd fick 10 000 volt ge­nom krop­pen

Hallands Nyheter - - Falkenberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

En man fick 10 000 volt ge­nom krop­pen när han var på job­bet. Man­nen vår­das nu på sjuk­hus för all­var­li­ga bränn­ska­dor.

Det var i ons­dags 22 ju­ni som man­nen ar­be­ta­de på en trans­for­ma­tor­sta­tion i Getinge. Man­nen ar­be­tar som mon­tör för El­krafts­byg­gar­na Kraft i Gö­ta­land och när olyc­kan in­träf­fa­de fick han 10 000 volt ge­nom sig.

– STRÖM­MEN SOM finns i vå­ra elut­tag är 230 volt, så själv­klart är det­ta väl­digt myc­ket, sä­ger Mattias Brage, press­an­sva­rig på El­krafts­byg­gar­na.

En ma­ski­nist var på plat­sen när olyc­kan in­träf­fa­de och kun­de snabbt ringa till 112. Man­nen kör­des med am­bu­lans till Halmstad sjuk­hus, men väl där in­ser sjuk­hus­per­so­na­len att man­nen kom­mer be­hö­va sär­skild vård.

HAN FLYT­TAS DÄR­FÖR och vår­das nu för tred­je gra­dens bränn­s­kor på Lin­kö­pings sjuk­hus, där de spe­ci­a­li­se­rar sig på bränn­ska­dor och hud­trans­plan­ta­tio­ner.

– Vi ser jät­te­all­var­ligt på det här. Det är en ovan­lig olycka men vi un­der­sö­ker än­då hur vi kan för­hind­ra det här i fram­ti­den.

MAN­NEN LIG­GER JUST nu på ob­ser­va­tion och hans till­stånd be­döms som all­var­ligt men in­te livs­ho­tan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.