Ita­li­ens­ka rör och des­sert ut­an tå­spets

”Så­sen i det­ta fall re­der fö­re­döm­ligt nog sig själv. El­ler i al­la fall näs­tan.”

Hallands Nyheter - - Misans Mat -

Det är nå­got my­sko med som­ma­ren, den­na års­tid som man först sväl­ter sig in­för och se­dan – så fort den är här – äg­nar dag som natt åt att äta sig ige­nom. Det räc­ker att cyk­la för­bi nå­gon slump­vis vald cam­ping­plats så ma­ri­ne­ras näs­bor­rar­na med en säll­sam mix av tändväts­ka, rök och ma­tos. På var och varan­nan me­ter står en grill och vid den en djupt kon­cen­tre­rad grill­mäs­ta­re re­do att åstad­kom­ma stor­dåd.

Fast det finns ju an­nan mat ock­så!

I DAG BLIR det fak­tiskt bå­de ita­li­enskt och li­te ryskt på mat­se­deln. Jag äter pas­ta så of­ta jag kan. Det är en jät­te­bra bas som snabbt blir klar, en pas­tas­ås snor man lätt ihop av mat­res­ter­na i kyl­skåpet.

Band­pas­ta el­ler ba­vet­te är de sor­ter jag of­tast har i skå­pet, men ibland är det kul att an­vän­da nå­gon an­nan mo­dell. Vad in­te al­la kans­ke vet är att de där sko­ji­ga pas­ta­sor­ter­na ock­så är tänk­ta för oli­ka så­ser. Stan­dardspa­get­tin och band­pas­ta fun­kar bäst med en sås som är li­te rin­nig – pre­cis som van­lig kött­färs­sås! Till min pas­ta­rätt val­de jag dock pen­ne, el­ler rör­pas­ta som den kal­las på svens­ka. Det fif­fi­ga med den är att rö­ret är per­fekt att fånga upp sås som är li­te tjoc­ka­re med, gär­na ock­så om den ser­ve­ras med li­te stör­re bi­tar som strim­lad biff el­ler som här kyck­ling­lår­fi­lé.

Så­sen i det­ta fall re­der fö­re­döm­ligt nog sig själv. El­ler i al­la fall näs­tan. En finstrim­lad moz­za­rel­la är den som egent­li­ga ska äras här. Det gäl­ler att rö­ra ut­av hå­ken så att den in­te klum­par sig, men sen... när man får slå den över pas­tan...uj uj uj...

EFTERRÄTTEN ÄR UPP­KAL­LAD ef­ter en rysk bal­le­ri­na. An­na Pav­lo­va tåt­rip­pa­de runt i bå­de Austra­li­en och Nya Ze­e­land på 1920-ta­let. Där blev nå­gon kon­di­tor så be­tut­tad i den­na up­pen­ba­rel­se att han hit­ta­de på en des­sert som han döp­te ef­ter hen­ne.

Med tan­ke på hur pinnsmal man bör va­ra för att ta sig fram i li­vet på tå­spet­sar­na är kans­ke in­te den­na ka­lori­bomb nå­got som man stäl­ler fram på per­sonal­fes­ter­na på ope­ran. Vi and­ra nor­mal­tjoc­ka nju­ter desto mer av ma­räng­dröm­men med bå­de hal­lon, cho­klad och mööööc­ke gräd­de...

NU HOPPSASTEGAR JAG ut på grön­be­te (läs: stran­den och golf­ba­nan) i fy­ra vec­kor. Un­der ti­den är den go­häl­li­ga Mia Gahne er emi­nen­ta gui­de i mat­djung­eln.

Tjil­le­vip­pen!

Bild: ULLAMI NYHUUS

BUONISSIMO! Pen­ne, sol­tor­ka­de to­ma­ter, vit­lök, ba­si­li­ka och skam­löst myc­ket moz­za­rel­la – där har ni hel­gens me­ny i sam­man­fatt­ning.

ÖS PÅ. Sme­ten räc­ker till åt­ta re­jä­la ma­räng­bol­lar. De fly­ter ut i ug­nen, så plat­ta in­te ut dem.

FLUFFELIFLUFF. Cho­klad­pav­lo­va med hal­lon och gräd­de. Barns­ligt gott, var­ken mer el­ler mind­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.