Jason Ba­te­man tar kom­man­dot i Net­flix-se­ri­en Ozark.

TV: JASON BA­TE­MAN I HUVUDROLL

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter -

– Jag gil­lar att re­gis­se­ra, men ”Ozark” var en ex­tra stor ut­ma­ning, sä­ger han.

Se­ri­en, som be­står av tio av­snitt, ut­spe­las i Ozark­ber­gen i mel­lers­ta USA, i sam­ma trak­ter där den dra­ma­tis­ka Jen­ni­fer Law­rence-fil­men ”Win­ter’s bo­ne” (2010) ut­spe­las. En fa­milj från Chi­ca­go flyt­tar dit för att fly un­dan den mex­i­kans­ka maf­fi­an och för att tvät­ta åt­ta mil­jo­ner dol­lar för att bli av med si­na skul­der.

BA­TE­MAN, KÄND FRÄMST från ko­me­di­er som ”Hor­rib­le bos­ses”, ”Of­fice Christ­mas par­ty” och tv-se­ri­en ”Ar­rested de­ve­lop­ment”, la­de ton­vikt vid svär­tan i ma­nu­set.

– Det är en tung och mörk stäm­ning i be­rät­tel­sen, den är rätt obe­hag­lig, och jag vil­le att det skul­le kän­nas även i bild. Jag vil­le att publiken skul­le kän­na tyng­den, att det skul­le se osä­kert ut. Det var en ut­ma­ning som loc­ka­de mig. Och jag tyc­ker om att spe­la roll­fi­gu­rer som är van­li­ga, per­so­ner som skul­le kun­na va­ra du el­ler jag, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Och det finns inga skämt, inga ex­plo­sio­ner, inga spe­ci­a­lef­fek­ter. Se­ri­en mås­te nå ut på si­na eg­na vill­kor.

Han har bli­vit känd som ko­mi­ker – men nu by­ter Jason Ba­te­man si­da. I den dra­ma­tis­ka Net­flix-se­ri­en ”Ozark” spe­lar han in­te ba­ra hu­vud­rol­len, han har ock­så re­gis­se­rat fle­ra av­snitt.

HUR ÄR DET att re­gis­se­ra sig själv? Jason Ba­te­man har ti­di­ga­re gjort sam­ma sak i två bio­fil­mer och upp­le­ver det in­te som pro­ble­ma­tiskt.

– Jag tyck­te ma­nu­set var fan­tas­tiskt, men ef­tersom jag le­ta­de ef­ter nå­got att re­gis­se­ra var jag tvek­sam. Jag skul­le in­te hin­na med att re­gis­se­ra någon­ting an­nat om jag tog hu­vud­rol­len här. Men så fö­reslog

FRÅN KOMEDI TILL DRAM. Jason Ba­te­man är mest känd för si­na ko­mis­ka rol­ler. Men i Net­flix­se­ri­en ”Ozark” är hans roll mör­ka­re och mer dra­ma­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.