Re­ge­ring­en to­nar ned ska­da av It-af­fär

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen - Lars Lars­son/tt

Re­ge­ring­en till­sät­ter en ny ord­fö­ran­de i skan­dald­rab­ba­de Trans­port­sty­rel­sen men to­nar ned ska­dan av den brotts­li­ga han­te­ring­en av käns­li­ga da­ta.

– Den mängd upp­gif­ter som kan ha röjts är än­då be­grän­sad, sä­ger in­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Johansson (S).

– Nå­gon har ut­tryckt det som att det var nyck­lar­na till kung­a­ri­ket. Det är in­te på den ni­vån, häv­dar hon på en press­träff i sam­band med re­ge­ring­ens press­fi­ka med in­for­ma­tion om da­gens re­ge­rings­be­slut.

Hon sä­ger ock­så att ti­di­ga­re bris­ter och sä­ker­hets­hål är åt­gär­da­de, fler upp­gif­ter ska in­te kom­ma på av­vä­gar.

Den ti­di­ga­re, nu spar­ka­de, ge­ne­ral­di­rek­tö­ren Ma­ria Ågren god­tog i ju­ni ett straff­fö­re­läg­gan­de på dags­bö­ter på to­talt 70 000 för att ha han­te­rat käns­li­ga upp­gif­ter ovar­samt och med­ve­tet från­gått la­gar som gäl­ler för skydd av upp­gif­ter.

– Straf­fet i det här sam­man­hang­et ger än­då i nå­gon mån en in­di­ka­tion om brot­tets all­var­lig­het. Där­med in­te sagt att re­ge­ring­en tar lätt på det här, för det är vik­tigt att myn­dig­he­ter­na upp­rätt­hål­ler en stark sä­ker­hetskul­tur, sä­ger Johansson.

Re­ge­ring­en lå­ter Ani­ta Johansson, med mång­å­rig er­fa­ren­het, ta över ord­fö­ran­de­klub­ban i Trans­port­sty­rel­sen ef­ter Rolf An­ner­berg, som fått hård kri­tik av An­na Johansson de se­nas­te da­gar­na. Fler le­da­mö­ter i sty­rel­sen ska by­tas ut.

In­fra­struk­tur­mi­nis­tern vid­hål­ler att hon in­te fick ve­ta om att myn­dig­he­ten han­te­ra­de käns­li­ga re­gis­ter­upp­gif­ter om kör­kort, for­don och de­ras rö­rel­ser vårds­löst för­rän i sam­band med att Ma­ria Ågren del­gavs miss­tan­ke om brott i ja­nu­a­ri i år. Tjäns­te­män på de­par­te­men­tet in­for­me­ra­des i bör­jan av 2016, men den in­for­ma­tio­nen nåd­de in­te mi­nistern.

Sä­po in­led­de re­dan 2015 ett till­syn­sä­ren­de i frå­gan och i ja­nu­a­ri 2016 in­led­des en för­un­der­sök­ning.

FOTO: ERIK SIMANDER/TT

In­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Johansson (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.