Kun­skap om kräf­tor släpps fri

Hallands Nyheter - - Sverige / Världen -

DJUR. Sve­ri­ges na­tio­nel­la kräft­da­ta­bas kom­mer nu att gö­ras till­gäng­lig för al­la – in­te ba­ra för fors­ka­re och be­sluts­fat­ta­re som ti­di­ga­re, rap­por­te­rar Ve­ten­skaps­ra­di­on. Den in­ne­hål­ler upp­gif­ter om be­stån­den av sig­nal- och flod­kräf­tor runt om i lan­det. I fram­ti­den ska man ock­så kun­na se vil­ka vat­ten som har drab­bats av kräft­pest, är tan­ken.

Nu hop­pas Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet, som dri­ver da­ta­ba­sen, att kun­ska­pen om kräf­tor ska kun­na ut­ö­kas än mer, ge­nom att all­män­he­ten kan skic­ka in re­sul­ta­ten av eg­na prov­fis­ken. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.