Hell­re kor än vett­lös bad­gäst

Hallands Nyheter - - Ledare - MA­RIA HALDESTEN

Väck med dju­ren! Bud­ska­pen från dem som ring­er till läns­sty­rel­sen i Hal­land och kla­gar går inte att miss­för­stå. De stör sig på att det går be­tan­de kvi­gor, kor och får i na­tur­re­ser­va­ten. Inte säl­lan ut­må­las dju­ren som far­li­ga för män­ni­skan.

Nog för att vis­sa män­ni­skor li­der av ko­skräck. Men mer­par­ten av kve­ru­lan­ter­na har nog sna­ra­re pro­blem med folkvett eller tan­ke­för­må­ga.

– Vi får någ­ra sam­tal var­je vec­ka un­der som­ma­ren av folk som bli­vit räd­da för dju­ren och tyc­ker det är obe­hag­ligt. Men kor­na kom­mer ju fram eller föl­jer ef­ter för att de är ny­fik­na. Eller så hop­pas de på mat, som de för­knip­par med män­ni­skor, be­rät­tar An­ne­lie Ohls­son på re­ser­vats­för­val­ta­re på Läns­sty­rel­sen.

FÖR EN LÄSKUNNIG män­ni­ska dy­ker be­tes­dju­ren säl­lan upp som en över­rask­ning. Vid de re­ser­vat där det går be­tes­djur är det no­ga skyl­tat, läns­sty­rel­sen och även en del djur­hål­la­re sätter upp in­for­ma­tions­tav­lor. Av skyl­tar­na fram­går of­ta att man skall vi­sa de fri­gå­en­de dju­ren hän­syn och gär­na hål­la av­stånd.

DET SOM MÖJLIGEN sak­nas är mer in­gå­en­de för­kla­ring­ar till var­för be­tes­dju­ren är så vik­ti­ga. I da­gar­na har dock Na­tur­re­ser­vat Hal­land gått ut med in­for­ma­tion på sin fa­ce­book­si­da. Där un­der­stry­ker man be­tes­dju­rens be­ty­del­se för att be­va­ra na­tur­vär­den och för­hind­ra att mar­ker­na väx­er igen.

– Folk som hör av sig tyc­ker ibland att vi bor­de kun­na gå med röj­såg i stäl­let. Men röj­såg kan inte kom­pen­se­ra för be­te. Dju­ren drar och bi­ter av väx­ter­na på ett visst sätt och vå­ra väx­ter i na­tu­ren är be­ro­en­de av oli­ka sa­ker. Vis­sa ar­ter dör ut om be­tes­dju­ren för­svin­ner.

SE­DAN HAR VI för­stås det där med spill­ning. Att tram­pa i en ko­moc­ka kan sä­kert gö­ra en och an­nan bad­gäst för­ban­nad. Det är ju inte en li­ka skön käns­la som sand mel­lan tår­na. Men många and­ra va­rel­ser upp­skat­tar ski­ten desto mer.

– Det finns så­väl in­sek­ter som fåg­lar som äls­kar av­fö­ring. Dess­utom göds­las mar­ker­na av be­tes­dju­ren, på­pe­kar An­ne­lie Ohls­son.

VEM SOM ÄGER mar­ken där be­tes­dju­ren går va­ri­e­rar. Ibland lig­ger re­ser­va­tet på pri­vat mark och det är mar­kä­ga­rens eg­na djur som skö­ter land­skaps­vår­den. I and­ra fall är det frå­ga om stat­lig eller kom­mu­nal mark.

– Var­je år an­non­se­rar vi ef­ter be­tes­djur. Vi har ibland svårt att få djur till vå­ra mar­ker, ef­tersom det ställs krav på dag­lig till­syn. Ibland kän­ner bon­den, som of­ta är bun­den till sin egen gård, nå­gon som bor nä­ra be­tes­mar­ken som kan bi­stå.

Men det är inte all­tid så lätt att få tag på till­syns­per­so­ner.

– Fanns det fler som kun­de tit­ta till and­ras djur vo­re det jät­te­bra. Och det hän­der fak­tiskt att folk kon­tak­tar oss och frå­gar var­för det inte går djur och be­tar. De er­bju­der sig att hjäl­pa till att hål­la koll för att gö­ra det möj­ligt. Då kan vi för­med­la kon­takt med djur­hål­la­re, så vi får vå­ra re­ser­vat be­ta­de, sä­ger An­ne­lie Ohls­son.

DET FINNS DOCK fler hin­der än svå­rig­he­ter med till­syn som kan få bön­der att tve­ka kring att släp­pa si­na djur i re­ser­vat, näm­li­gen stö­ri­ga be­sö­ka­re som lag­vid­rigt och hän­syns­löst släp­per si­na hun­dar fritt. Det hän­der då och då att be­tes­djur dö­das i re­ser­va­ten ef­ter att lösspring­an­de hun­dar har at­tac­ke­rat.

– Får är lätt­stres­sa­de och kan dö av att bli ja­ga­de, det har hänt att be­tes­djur har drunk­nat ef­ter att ha bli­vit ut­ja­ga­de i vatt­net, och ibland blir djur ihjäl­bit­na. Tack och lov är det inte så van­ligt att dju­ren att dju­ren dör, men de kan bli ska­da­de och kanske springa ge­nom stäng­sel om de blir träng­da av en lösspring­an­de hund.

EN SÅ­DAN INCIDENT in­träf­fa­de all­de­les ny­li­gen med kor ute på Get­terön. Hundä­ga­ren ha­de kun­nat räk­na med att bå­de få sin hund om­hän­der­ta­gen och att drab­bas med bö­ter om hen inte för­svun­nit från brotts­plat­sen. För la­gen är tyd­lig. Kop­pel­tvång skall re­spek­te­ras. Än­då är det många hundä­ga­re som strun­tar i det.

– Många an­vän­der re­ser­va­ten som rast­plat­ser, tyc­ker det är be­kvämt ef­tersom de är in­häg­na­de. De tän­ker inte ens på även hun­dar­na kan bli ska­da­de.

Det är allt­så vett­lö­sa hundä­ga­re inte fri­gå­en­de be­tes­djur som är pro­ble­met i de hal­länds­ka re­ser­va­ten. De se­na­re be­hö­ver vi fler av!

Bild: MA­RIA HALDESTEN

GET­TERÖN. Gla­da be­tes­djur skö­ter re­ser­va­tet och hål­ler mar­ker­na öpp­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.