Fri­he­ten mås­te för­sva­ras

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - FRÅN HN:S FA­CE­BOOK

TRYGG­HET. Att mins­ka klyf­tor­na i sam­häl­let och se till att män­ni­skor får mer fri­het är en av Sve­ri­ges störs­ta ut­ma­ning­ar. Det är vik­tigt för den en­skil­da män­ni­skan, men ock­så för att sam­häl­let i stort inte ska sli­tas isär. Klyf­tor­na väx­er i Sve­ri­ge i dag. Den störs­ta klyf­tan går mel­lan de som har ett jobb och de som sak­nar ett. De höga trösk­lar­na in på ar­bets­mark­na­den slår hår­dast mot ny­an­län­da med låg ut­bild­ning. Allt för många barn och unga har svårt att kla­ra av sko­lan. En ny un­der­klass väx­er fram.

NU ÖKAR AN­TA­LET sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den i Sve­ri­ge. Po­li­sens un­der­rät­tel­se­av­del­ning (NOA) klas­sar 23 om­rå­den, mot 15 för knappt två år se­dan, som sär­skilt ut­sat­ta i Sve­ri­ge. Det är om­rå­den med grov brotts­lig­het och pa­ral­lel­la sam­hälls­struk­tu­rer där po­li­sen har svårt att full­föl­ja sitt upp­drag. Det hand­lar om nar­ko­ti­ka­han­del, gäng­kri­mi­na­li­tet, otrygg­het, so­ci­al oro, re­li­giös ex­tre­mism och pa­ral­lell­sam­häl­len.

Som li­be­ra­ler drivs vi av att för­sva­ra män­ni­skors fri­het. Sam­häl­let får inte svi­ka ut­an mås­te stäl­la upp för de män­ni­skor som be­hö­ver sam­häl­let all­ra mest.

SAM­HÄL­LET MÅS­TE AGE­RA när de bo­en­des fri­het be­grän­sas av kri­mi­nel­la gäng och mo­ral­väk­ta­re. Ar­bets­mark­na­den ska öpp­nas för fler. Sko­lan ska ge var­je barn möj­lig­he­ter­na att nå si­na mål. Sve­ri­ge ska hål­la sam­man och då be­hö­ver vi stär­ka in­di­vi­der och mot­ver­ka pa­ral­lell­sam­häl­len och på det sät­tet mins­ka klyf­tor­na och bi­dra till mer fram­tids­hopp för al­la i Sve­ri­ge.

Bätt­re sko­lor i ut­sat­ta om­rå­den – stop­pa nya re­li­giö­sa frisko­lor. Al­la barn ska ske ges möj­lig­het att nå si­na dröm­mar. De ele­ver som har sämst för­ut­sätt­ning­ar ska mö­ta de bäs­ta lä­rar­na. Klass­re­san bör­jar i klass­rum­met. Vi sat­sar på hög­re lä­rar­lö­ner och lo­ka­la su­per­team i ut­sat­ta om­rå­den. Li­be­ra­ler­na vill se för­längd skol­plikt för ny­an­län­da och mer stu­di­e­ro i sko­lan. Sko­lan ska va­ra fri från re­li­giös och ide­o­lo­gisk på­ver­kan. Re­li­giö­sa frisko­lor ris­ke­rar att öka seg­re­ga­tio­nen, och där­för ska nya re­li­giö­sa frisko­lor stop­pas.

Jobb och egen lön ger fri­het – in­för start­jobb. Fler män­ni­skor mås­te få kän­na fri­he­ten av att läm­na bi­drags­be­ro­en­de ba­kom sig och få en egen lön att le­va på. Vi vill in­fö­ra start­jobb som gör det bil­li­ga­re och lät­ta­re att an­stäl­la unga och ny­an­län­da. Start­job­ben är en dörr in på ar­bets­mark­na­den.

Stöt­ta för­or­tens fe­mi­nis­ter och be­käm­pa he­der­s­våld. Ar­be­tet mot he­ders­re­la­te­rat våld och för­tryck mås­te öka och straf­fen skär­pas. Ing­en flic­ka ska gif­tas bort eller köns­stym­pas. Den fe­mi­nist­rö­rel­se som finns i ut­sat­ta om­rå­den ska ges stöd. Inga of­fent­li­ga me­del ska gå till or­ga­ni­sa­tio­ner som mot­ar­be­tar de­mo­kra­ti och jäm­ställd­het.

Fler po­li­ser för ökad trygg­het och fri­het. Li­be­ra­ler­na vill kraf­tigt öka an­ta­let po­li­ser i he­la Sve­ri­ge. Fler mås­te stan­na kvar i po­li­s­yr­ket och fler ska vil­ja bli po­li­ser. Då be­hövs hög­re lö­ner med 4000 kro­nor mer i må­na­den. Som en kort­sik­tig lös­ning vill vi se lo­ka­la trygg­hets­vak­ter.

UT­MA­NING­AR­NA ÄR gi­gan­tis­ka och re­ge­ring­en står ut­an svar. Re­ge­ring­en mås­te kas­ta si­na ide­o­lo­gis­ka skygg­lap­par i pap­pers­kor­gen och in­se att en ny un­der­klass väx­er fram. Pri­set är högt om man inte sän­ker trösk­lar­na in till ar­bets­mark­na­den, för­läng­er skol­plik­ten för ny­an­län­da, stop­par ny­e­ta­ble­ring­en av re­li­giö­sa frisko­lor, för­står och utro­tar he­ders­för­tryc­ket samt ökar an­ta­let po­li­ser. Li­be­ra­ler­na vill ha ett Sve­ri­ge som inte slits isär. Fri­het mås­te för­sva­ras.

Jan Björ­klund

par­ti­le­da­re Li­be­ra­ler­na

Niclas Er­lands­son

re­gi­on­po­li­ti­ker Fal­ken­berg

Om ar­ti­keln ”Det är be­dröv­ligt, spe­ci­ellt på ett så­dant här hus”:

Britt Pal­men: Be­dröv­ligt att man inte kan lå­ta bli, mås­te man för­stö­ra ett så­dant här fint ka­pell. Mar­tin Björc­ke: Skaf­fa ett som­mar­jobb för hel­ve­te .... Ma­ria Ia Svens­son:

Bild: JOHAN NILS­SON/TT

UT­MA­NING. En av de sam­hälls­åt­gär­der Li­be­ra­ler­na vill vid­ta är att öka po­lisnär­va­ron i he­la Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.