SKRIV HIT!

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

* Din röst är vik­tig i Hal­lands Nyheter och al­las åsik­ter är väl­kom­na på Or­det är fritt.

* Ty­värr kan vi inte ga­ran­te­ra att al­la in­lägg blir pub­li­ce­ra­de. Tryc­ket är hårt på HN:S in­sän­dar­si­da, skriv kort så ökar di­na chan­ser att bli pub­li­ce­rad. Tex­ter­na får va­ra max 2000 tec­ken. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att kor­ta och re­di­ge­ra tex­ten och vi kan ty­värr inte åter­sän­da in­sänt ma­te­ri­al.

* Namn, adress och te­le­fon­num­mer mås­te all­tid bi­fo­gas, även om du vill ha sig­na­tur i tid­ning­en. An­led­ning­en är att vi vill ve­ta vem som står ba­kom ett in­lägg. Dess­utom vill vi kun­na kom­ma i kon­takt med dig vid oklar­he­ter.

* in­sän­da­ren ”Där­för be­hövs Pri­de!” (15/7).

KÄR­LEK. Det man bru­kar be­to­na i det­ta med Pri­de, är att kär­le­ken är så vik­tig. Men vad är det för kär­lek man me­nar? Jag tror man me­nar den ero­tis­ka eller kötts­li­ga kär­le­ken. Jag vill på­pe­ka att kär­le­ken är i förs­ta hand and­lig. Det me­nas att kär­le­ken hjäl­per sin näs­ta om hon eller han är i nöd. Gud är kär­lek, när han ut­ger sin egen son för vå­ra syn­der. Vi är nöd­ställ­da och be­hö­ver den för­so­ning som finns i Je­sus Kristus.

MEN OM VI män­ni­skor har eko­no­mis­ka möj­lig­he­ter, så är den and­li­ga kär­le­ken, att hjäl­pa varand­ra. Den sex­u­el­la eller ero­tis­ka kär­le­ken hör till äk­ten­ska­pet mel­lan man och kvin­na. Men i den­na re­la­tion mås­te den and­li­ga kär­le­ken ex­i­ste­ra. Många män och kvin­nor har bli­vit till­sam­mans på grund av den snab­ba sex­u­el­la at­trak­tio­nen. Låt oss först in­se att vi be­hö­ver and­lig kär­lek! Jag öns­kar er all frid!

Rolf Karls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.