Ve­ten­skaps­bus­sen gjor­de allt glas­klart

Hallands Nyheter - - Varberg - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

I fre­dags rul­la­de en ve­ten­skaps­buss in till Var­bergs hamn. Sty­ran­de för­e­ning­en he­ter Science Sa­fa­ri och te­mat för da­gen var glas.

– Vill ni kän­na på ökenglas? Charlotte He­lin hål­ler fram en vit­me­le­rad sten stor som en knyt­nä­ve. Den är del­vis ge­nom­skin­lig och känns gans­ka lätt för sin stor­lek. Ökenglas an­vänds of­tast till att gö­ra smyc­ken men i dag är just den här ste­nen i Var­berg som del av da­gens ve­ten­skaps­te­ma.

– Det kan ald­rig bli för lång­sökt när det gäl­ler glas, sä­ger Charlotte He­lin, verk­sam­hets­le­da­re för Science Sa­fa­ri.

Till­sam­mans med sex and­ra ve­ten­skaps­in­tres­se­ra­de har Charlotte He­lin styrt bus­sen till Var­bergs hamn. Science Sa­fa­ri är en ide­ell för­e­ning och bus­sen är ute två gång­er i vec­kan, året om. Te­mat va­ri­e­rar från gång till gång och i dag är det var­ber­gar­nas tur att få glas­kla­ra kun­ska­per.

– Glas har så otro­ligt många an­vänd­nings­om­rå­den och det är ett tack­samt te­ma, men vi har mas­sa an­nat kul ock­så.

Fram­för den grö­na sa­fari­bus­sen har Charlotte He­lin och kol­le­gor­na ställt fram fle­ra test­vän­li­ga at­trap­per: En ställ­ning med en häng­an­de 25-ki­los vikt, en te­le­fon som lå­ter dig ge­ne­re­ra och känns på ström, och såklart en studs­mat­ta av glas.

– Den ska tå­la 200 ki­lo, sä­ger studs­mat­te­an­sva­ri­ge Alf Ro­nalds­son och stäl­ler sig på en glas­ski­va vi­lan­des på en liten blå ställ­ning.

ALF RO­NALDS­SON ÄR pen­sio­ne­rad glas­tek­ni­ker och har nog inte kropps­mas­sa nog för att ris­ke­ra glas­kras. Inte hel­ler be­sö­ka­ren Mor­gan Dan­de­nell, 12, lyc­kas hö­ja var­nings­gra­den när han kli­ver upp på glas­ski­van och bör­jar stud­sa upp och ner. – Det var jät­te­ro­ligt, sä­ger han och går ner från glasstuds­mat­tan.

LI­TE LÄNG­RE BORT står Charlotte He­lin vid en tre­bent träställ­ning. Till­sam­mans med ny­fik­ne Jo­nat­han Rok­ka från Borås lyf­ter de en vikt som del av ett gra­vi­ta­tions­ex­pe­ri­ment.

– Även om det är te­ma glas har vi all­tid med li­te oli­ka gre­jer, sä­ger Charlotte He­lin. Vi tar med oss vad vi kan och ger oss ut på vägar­na.

Näst på ve­ten­skaps­bus­sens tur­né är Åsa den 5 au­gusti, och Fal­ken­berg den 12.

Bild: ALINE LESSNER

VIK­TIG KUN­SKAP. Jo­nat­han Rok­ka, 8, får en hand­fast ge­nom­gång om gra­vi­ta­tio­nens kraft av Charlotte He­lin.

Bild: ALINE LESSNER

STUDS­MAT­TA. Be­sö­ka­ren Mor­gan Dan­de­nell och glas­ex­per­ten Alf Ro­nalds­son tes­tar den sex mm tjoc­ka här­da­de glas­ski­van.

Bild: ALINE LESSNER

ÖKENGLAS. Ste­nen är från nå­gon­stans i Afri­ka och är runt 25 000 år gam­mal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.