Hallän­ning drab­bad av jord­bäv­ning­en

Hallands Nyheter - - Nyheter - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

En jord­bäv­ning som mät­te 6,7 på rich­terska­lan drab­ba­de ett om­rå­de i Tur­ki­et och Gre­kland un­der nat­ten till fre­dag. Andreas Gö­rans­son var på den gre­kis­ka ön Kos med sin fa­milj när skal­vet in­träf­fa­de. – Jag vak­na­de av att he­la rum­met ska­ka­de, sä­ger han.

Var­ber­ga­ren Andreas Gö­rans­son och hans fa­milj ha­de pre­cis an­länt till Kos i tors­dags kväll när jord­bäv­ning­en slog till ba­ra någ­ra tim­mar se­na­re. Kloc­kan var 01.30 och Andreas låg och sov i sitt ho­tell­rum till­sam­mans med sin fru och barn när han väck­tes av skal­vet.

– Vi vak­na­de av skal­vet al­li­ho­pa. Det ha­de blåst väl­digt myc­ket när vi an­län­de och helt är­ligt så var min förs­ta tan­ke att det var blås­ten som lät utan­för.

ANDREAS GÖ­RANS­SON OCH hans fa­milj kän­de al­la av skal­vet un­der fre­dags­nat­ten, men ing­en är ska­dad. De är kvar på ho­tel­let, som lig­ger ung­e­fär 45 mi­nu­ter från öns hu­vud­stad. Och en­ligt Andreas är ska­dor­na på in­fra­struk­tu­ren där inte li­ka all­var­li­ga som i hu­vud­sta­den.

– Jag gick runt och kol­la­de li­te i mor­se och här finns inga ska­dor vad jag ser. Fol­ket här ver­kar än­då fort­sät­ta som van­ligt, även om många sä­kert är oro­a­de.

Andreas be­rät­tar att stäm­ning­en där han be­fin­ner sig är för­hål­lan­de­vis lugn och att han träf­fat en an­nan svensk fa­milj på ön som ock­så var oskad­da. Han och fa­mil­je­säll­ska­pet pla­ne­rar att fort­sät­ta sin se­mes­ter trots jord­bäv­ning­en.

– Jag tror att vi ska för­sö­ka ta oss in till hu­vud­sta­den se­na­re i vec­kan, om det går såklart, sä­ger han.

En­ligt nyhetsbyrån TT har jord­bäv­ning­en drab­bat tur­sist­om­rå­den i bå­de Gre­kland och Tur­ki­et. Upp­gif­ter finns om att över 200 per­so­ner ska ha ska­dats och att två per­so­ner av­li­dit i sam­band med skal­vet. En av dem ska ha va­rit en svensk med­bor­ga­re.

Bild: PRI­VAT

PÅ PLATS. Andreas Gö­rans­son med flick­vän­nen Pom var på plats när jord­bäv­ning­en ska­ka­de ön Kos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.