Bak­grund: Försvinnandet i Älvsered

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Den för­svun­ne 40-åring­en drev mat­af­fä­ren i Älvsered. Se­nast han sågs var 1 maj när han läm­na­de sitt hem på en ort någ­ra mil där­i­från, för att åka till job­bet i Älvsered.

* De som miss­tänks för att ha fört bort ho­nom hör till hans be­kant­skaps­krets, och de är lik­som den för­svun­ne hand­la­ren in­vand­ra­re från an­nat land. Men så­vitt en av ad­vo­ka­ter­na, Jan Ahl­ström, kan över­blic­ka så ver­kar be­kant­ska­pen inte va­ra sär­skilt gam­mal, ut­an ha upp­stått i Sve­ri­ge.

* Av cen­tral be­ty­del­se för ut­red­ning­en, som lär ta må­na­der, är om den för­svun­ne man­nen, eller kvar­le­vor­na ef­ter ho­nom, kan hit­tas.

* Af­fä­ren i Älvsered har öpp­nats igen ge­nom and­ra per­so­ners försorg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.