Bon­dens van­vår­da­de kor fick av­li­vas

Hallands Nyheter - - Falkenberg - OLOF SVAHN

En bon­de i Fal­ken­bergs kom­mun har för­bju­dits att ta hand om klöv­bä­ran­de djur ef­ter att han un­der fle­ra års tid van­vår­dat si­na kor. Vis­sa var så il­la där­an att de fick av­li­vas.

En bon­de i Fal­ken­bergs kom­mun har un­der fle­ra års tid misskött si­na kor och nu för­bjuds han att ta hand om klöv­bä­ran­de djur och fjä­der­fä. Be­slu­tet tas av läns­sty­rel­sen, ef­ter att kon­trol­ler som gjorts av Fal­ken­bergs kom­mun och mil­jö- och häl­so­skydds­kon­to­ret vi­sat på all­var­li­ga bris­ter i man­nens djur­sköt­sel. För­hål­lan­de­na var så­pass då­li­ga för dju­ren att vis­sa fick av­li­vas.

Re­dan un­der pe­ri­o­den 2001 till 2008 vi­sa­de fle­ra kon­trol­ler av man­nens gård att djur­sköt­seln var brist­fäl­lig. Sju­ka djur som inte fick nå­gon vård, och djur som var all­de­les för små för sin ål­der var ba­ra någ­ra av bris­ter­na som upp­täck­tes.

I ef­ter­dy­ning­ar­na av det­ta in­for­me­ra­des bon­den om vad han var tvung­en att gö­ra för att för­bätt­ra sin djur­sköt­sel, och på så vis upp­fyl­la djur­skydds­la­gens krav. Men det gjor­de han inte och dju­rens si­tu­a­tion blev ba­ra vär­re. Fram tills ti­di­ga­re i år ut­fär­da­de läns­sty­rel­sen fle­ra kon­trol­ler som be­rät­tar om hur kor van­vår­dats.

VID EN KON­TROLL om­hän­der­togs fy­ra kor som var all­var­ligt sju­ka. En av dem ha­de en läc­kan­de svull­nad på hal­sen som hind­ra­de kons rö­rel­se­för­må­ga. En an­nan be­skrivs som halt på bå­da bak­be­nen på grund av ona­tur­ligt och för­vux­na klö­var. Samt­li­ga kor fick av­li­vas för si­na ska­dor.

Läns­sty­rel­sens be­slut är att bon­den ska gö­ra sig av med samt­li­ga si­na djur se­nast i ok­to­ber i år. Bon­den har inte över­kla­gat be­slu­tet och tän­ker föl­ja läns­sty­rel­sens be­slut.

Bild: DANIELLE DELBRO

SOMMARJOBBARE. Anna-kor­ne­lia De­tert och Gustav Nils­son kom­mer un­der sitt fy­ra vec­kors långa som­mar­jobb hjäl­pa se­ni­o­rer­na med it-frå­gor på Mö­tes­plats Möl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.