Fler ak­ti­vi­te­ter för åld­rar­na 17 till 20

Hallands Nyheter - - Falkenberg - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

Med ny­an­ställd per­so­nal och fo­kus på yt­ter­li­ga­re en ål­ders­grupp vid­gar kul­tur- och fri­tids­nämn­den sitt ung­domsupp­drag.

För att kun­na nå ut till fler ung­do­mar i kom­mu­nen sat­sar kul­turoch fri­tids­nämn­den fy­ra mil­jo­ner kro­nor på bland an­nat en mo­bil ung­doms­verk­sam­het, fler fri­tids­le­da­re och en utvecklingsledare för ung­dom­sen­he­ten – en roll som ald­rig ti­di­ga­re fun­nits.

I HÖST BLIR tjäns­ten Kla­ra Knuts­sons, och hen­nes upp­gift är att ut­veck­la verk­sam­he­ten och fö­ra ung­doms­frå­gor­na vi­da­re ge­nom att föl­ja tren­der, sam­ver­ka med and­ra kom­mu­ner och stöt­ta fri­tids­le­dar­na i de­ras rol­ler.

– Jag har en för­hopp­ning om att kun­na ska­pa en ny del­ak­tig­het med fri­tids­le­dar­na och på så sätt bi­dra till en ökad ung­doms­de­mo­kra­ti, sä­ger hon.

En­ligt Ve­ro­ni­ca Stag, en­hets­chef ung­dom på kul­tur- och fri­tids­för­valt­ning­en i Fal­ken­bergs kom­mun, fö­re­kom­mer det att ung­do­mar över 16 år hål­ler till på fri­tids­går­dar­na i kom­mu­nen. Där­för ska ung­dom­sen­he­ten bör­ja ar­be­ta fram fler ak­ti­vi­te­ter för de som är 17 till 20 år så att de ock­så blir er­bjud­na en mot­sva­rig­het till fri­tids­går­dar­na på fri­ti­den.

– De ska istäl­let få kom­ma med eg­na idéer om vad de vill gö­ra och kun­na få lov att dri­va ige­nom eg­na pro­jekt med vår hjälp, sä­ger hon.

FÖR KLA­RA KNUTS­SONS del gäl­ler det att sam­la in idéer­na från 17-20 åring­ar­na, vil­ket hon tror man lät­tast gör ge­nom att be­sö­ka gym­na­sie­sko­lor och in­for­me­ra om sats­ning­en.

– Ung­do­mar i den ål­ders­grup­pen kanske vill lä­ra sig ko­da, då kan vi hy­ra en lokal. Eller om de är in­tres­se­ra­de av att bör­ja la­ga ve­ge­ta­risk mat så kan vi hy­ra ett kök, sä­ger hon.

Ett av pro­jek­ten som in­går i sats­ning­en är ett ung­doms­ut­byte med Ge­or­gi­en. Un­der en vec­ka i au­gusti ska tre Fal­ken­bergs­ung­do­mar till­sam­mans

” Ung­do­mar i den ål­ders­grup­pen kanske vill lä­ra sig ko­da, då kan vi hy­ra en lokal. Eller om de är in­tres­se­ra­de av att bör­ja la­ga ve­ge­ta­risk mat så kan vi hy­ra ett kök.”

KLA­RA KNUTSSON, UTVECKLINGSLEDARE

med unga från när­kom­mu­ner med­ver­ka i ut­by­tet som har te­mat ”Ung­as de­mo­kra­tis­ka rät­tig­he­ter i Ge­or­gi­en och Sve­ri­ge”.

Bild: OLA FOL­KES­SON

NYA JOBB. Kla­ra Knutsson och de nya fri­tids­le­dar­na kom­mer un­der som­ma­ren att skis­sa på oli­ka idéer för verk­sam­he­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.