Jord­skalv – så gör du

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Kol­la var brand­släc­ka­re, nödut­gång­ar, åter­sam­lings­plat­ser finns på ex­em­pel­vis ho­tel­let. Se till att barn vet var de ska ta vägen i en akut­si­tu­a­tion. ■■Ha en ”akut­väs­ka”, gär­na en liten ryggsäck, pac­kad och lät­till­gäng­lig. Den kan in­ne­hål­la nöd­ran­so­ner av vat­ten och mat, förs­ta hjäl­pen, fick­lam­pa eller ste­a­rin­ljus, sax, kniv, rep, vis­sel­pi­pa. Ko­pi­or av pass och and­ra vär­de­hand­ling­ar. Kon­tan­ter i små va­lö­rer. ■■Kon­trol­le­ra var hu­vud­reg­lage för el, gas och vat­ten är pla­ce­ra­de och hur man stäng­er av dem. ■■Om det finns möj­lig­het, ju­ste­ra möble­ring­en. Inga tunga fö­re­mål högt upp i bok­hyl­lor, och inga rang­li­ga möb­ler som kan tril­la över sof­for, säng­ar och dy­likt. En bra upp­gift för bar­nen är att kon­trol­le­ra så att det går att kry­pa in och göm­ma sig un­der sta­bi­la möb­ler som bord. ■■Om ett skalv kom­mer va­rar det i ung­e­fär en mi­nut. Ti­den för att sö­ka skydd är se­kun­der. Att va­ra ut­om­hus, och inte nä­ra höga bygg­na­der, är bäst. Ru­sa inte ut i pa­nik. Und­vik his­sar, även trap­por kan va­ra far­li­ga. Om man inte hin­ner ut, sök skydd i dörr­öpp­ning­ar eller un­der sta­bi­la möb­ler. Håll av­stån­det till föns­ter och lätt­splitt­rat glas. ■■I bil: Stan­na vid si­dan av vägen, på en så öp­pen plats som möj­ligt. Läm­na inte for­do­net.

Ef­teråt: Var be­redd på ef­terskalv. Var be­redd på brän­der, som of­ta stäl­ler till stör­re för­öd­el­se än jord­bäv­ning­en. Lyss­na på ra­dio. Pro­va om mo­bil­nät och and­ra upp­kopp­lings­möj­lig­he­ter fun­ge­rar för att kon­tak­ta nä­ra och kä­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.