Tyskland ser över va­pen­ex­port till Tur­ki­et

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Tyskland om­prö­var va­pen­ex­por­ten till Tur­ki­et. Sam­ti­digt sä­ger utri­kesmi­nis­ter Sig­mar Gabri­el att den tys­ka re­ge­ring­en inte läng­re kan ga­ran­te­ra fö­re­tagsin­ve­ste­ring­ar i Tur­ki­et.

Tysklands fi­nans­mi­nis­ter Wol­f­gang Schäub­le jäm­för­de i tors­dags Tur­ki­et med den ti­di­ga­re dik­ta­tu­ren Öst­tyskland.

– Tur­ki­et fängs­lar folk god­tyck­ligt och upp­fyl­ler inte ens en kon­su­lär lägs­tas­tan­dard. Det på­min­ner mig om hur det var i DDR. När man res­te dit viss­te man att om nå­got hän­de skul­le ing­en kun­na hjäl­pa en, sä­ger Schäub­le till tid­ning­en Bild.

Bak­grun­den är att en grupp män­ni­sko­rätts­ak­ti­vis­ter, där­ibland svens­ken Ali Gha­ra­vi och tys­ken Peter Steud­t­ner, sit­ter fängs­la­de i Tur­ki­et ef­ter att ha del­ta­git i ett mö­te strax utan­för Istan­bul. I tors­dags skärp­te tys­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet sin re­se­re­kom­men­da­tion för Tur­ki­et.

Upp­gif­ter i tid­ning­en Die Zeit gör gäl­lan­de att Tyskland om­prö­vat va­pen­ex­por­ten till sin al­li­e­ra­de i Na­to. Al­la an­sök­ning­ar om va­pen­af­fä­rer ska ses över, upp­ger en ta­les- per­son för fi­nans­de­par­te­men­tet till tid­ning­en. En­ligt of­fi­ci­el­la upp­gif­ter har den tys­ka re­ge­ring­en se­dan januari 2016 av­sla­git el­va an­sök­ning­ar om ex­port av va­pen och am­mu­ni­tion till Tur­ki­et.

Sam­ti­digt sä­ger utri­kesmi­nis­ter Sig­mar Gabri­el att re­la­tio­nen mel­lan län­der­na inte kan fort­sät­ta som van­ligt, samt att tys­ka re­ge­ring­en inte läng­re kan ga­ran­te­ra fö­re­tagsin­ve­ste­ring­ar i Tur­ki­et.

Tys­ka myn­dig­he­ter ska ha fått en lis­ta över 680 fö­re­tag som An­ka­ra miss­tän­ker stöd­jer ter­ro­rism, upp­ger en tysk sä­ker­hetskäl­la. Det är tio gång­er fler än vad tys­ka me­di­er ti­di­ga­re rap­por­te­rat om. Lis­tan ska bland an­nat in­klu­de­ra sto­ra tys­ka bo­lag som ke­mi­fö­re­ta­get Basf och bil­till­ver­ka­ren Daim­ler.

Upp­gif­ter­na till­ba­ka­vi­sas av bå­de pre­si­dent Er­do­gan och vice pre­miär­mi­nis­ter Meh­met Sim­sek. (TT)

FOTO: SANDER VAN DEVENTER/AP, MICHAEL PROBST/AP, MICHAEL PROBST/AP

Föröd­el­sen var stor på Kos ef­ter skal­vet, som för­u­tom två döds­fall och många ska­da­de, or­sa­ka­de över­sväm­ning­ar, ra­se­ra­de hus och in­ställ­da fly­gav­gång­ar.

FOTO: AP/ARKIV

Tysklands fi­nans­mi­nis­ter Wol­f­gang Schäub­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.