Fle­ra dö­da vid våld­sam­he­ter

Je­ru­sa­lems gam­la stad stäng­des för män un­der 50

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Oro­lig­he­ter bröt ut i Je­ru­sa­lem ef­ter går­da­gens bön, med hund­ra­tals ska­da­de och fle­ra döds­of­fer som följd. En­ligt den is­ra­e­lis­ka mi­li­tä­ren har minst 3 000 pa­les­ti­ni­er gett sig ut på ga­tor­na på Väst­ban­ken, rap­por­te­rar den is­ra­e­lis­ka tid­ning­en Haa­retz.

– Det är den störs­ta kon­fron­ta­tio­nen se­dan den and­ra in­ti­fa­dan – om man ser till mäng­den på bå­da si­dor som är ute, inte till an­ta­let döds­of­fer. Det är all­var­ligt, sä­ger An­ders Pers­son, stats­ve­ta­re och Mel­la­nöstern­kän­na­re vid Lunds uni­ver­si­tet, till TT.

Utan­för den murom­gär­da­de stads­kär­nan i Je­ru­sa­lem ska om­kring 1 500 pa­les­ti­ni­er ha drab­bat sam­man med is­ra­e­lisk po­lis.

Två pa­les­ti­ni­er, en av dem ton­å­ring, har skju­tits till döds i Je­ru­sa­lem, en­ligt upp­gif­ter till bland an­nat Haa­retz. Det är oklart vem som sköt dem och un­der vil­ka om­stän­dig­he­ter det sked­de. En­ligt pa­les­tins­ka myn­dig­he­ter dö­da­des de i sam­band med sam­man­drabb­ning­ar med po­li­sen. Yt­ter­li­ga­re en pa­les­ti­ni­er sköts ihjäl strax utan­för Je­ru­sa­lem, och även där är om­stän­dig­he­ter­na okla­ra. Is­ra­e­lisk po­lis be­kräf­tar döds­fal­len och sä­ger att de är un­der ut­red­ning.

– Si­tu­a­tio­nen är an­märk­nings­värt men inte spek­ta­ku­lär än­nu, sä­ger An­ders Pers­son.

Han ute­slu­ter dock inte att oro­lig­he­ter­na kan kom­ma att in­ten­si­fie­ras, sär­skilt om yt­ter­li­ga­re döds­of­fer krävs.

– Det är upp­lagt för kon­fron­ta­tion, sär­kilt som re­li­giö­sa ledare har upp­ma­nat till kamp och trots.

Pro­tes­ter­na spred sig på fre­da­gen även till om­rå­den utan­för Je­ru­sa­lem. En­ligt den is­ra­e­lis­ka mi­li­tä­ren har to­talt minst 3 000 pa­les­ti­ni­er har gett sig ut på ga­tor­na på Väst­ban­ken, rap­por­te­rar Haa­retz. Sam­man­drabb­ning­ar med po­lis har skett på fle­ra plat­ser i de pa­les­tins­ka om­rå­de­na.

Upp­gif­ter­na om hur många som har ska­dats går isär – en­ligt pa­les­tins­ka sjuk­vårds­myn­dig­he­ter hand­lar det om över 390 per­so­ner. Minst fy­ra is­ra­e­lis­ka po­li­ser har ock­så ska­dats, rap­por­te­rar Haa­retz. I Bet­le­hem har över 30 per­so­ner ska­dats, två av dem svårt, en­ligt pa­les­tins­ka Rö­da halv­må­nen.

In­för fre­dags­bö­nen ha­de Is­ra­el stängt av he­la Je­ru­sa­lems gam­la stad för män un­der 50 års ål­der.

”Till­gång till Gam­la stan och al-ha­ram al-sha­rif, mos­ké­om­rå­det som is­ra­e­ler­na kal­lar Tem­pel­ber­get och som är he­ligt för bå­de ju­dar och mus­li­mer, be­grän­sas till män som är 50 år och äld­re. Kvin­nor släpps in oav­sett ål­der”, het­te det i ett press­med­de­lan­de från is­ra­e­lisk po­lis, rap­por­te­rar AFP.

Tu­sen­tals mus­li­mer för­rät­ta­de i stäl­let bö­nen utan­för mu­rar­na. Ef­ter bö­nen bröt oro­lig­he­ter ut med sten­kast­ning. Po­li­sen an­vän­de dis­trak­tions­gra­na­ter och tår­gas för att sking­ra folk­mas­sor­na, rap­por­te­rar fle­ra me­di­er.

Mus­lims­ka män har i många år fått fin­na sig i ål­ders­grän­ser för att få kom­ma in och be på al-ha­ram al-sha­rif Men of­tast har strec­ket dra­gits vid 35 eller 40 års ål­der, och inte om­fat­tat and­ra de­lar av Gam­la stan.

Just nu är lä­get ex­tra spänt se­dan is­ra­e­lis­ka myn­dig­he­ter i för­ra vec­kan sat­te upp me­tall­de­tek­to­rer för bed­jan­de till al-aq­sa- och Klipp­mos­ké­er­na på Tem­pel­ber­get. Det för­kla­ras med sä­ker­hets­skäl se­dan tre ara­bis­ka is­ra­e­ler skju­tit ihjäl två is­ra­e­lis­ka gräns­po­li­ser och för­sökt göm­ma sig i om­rå­det. Hen­rik Samu­els­son/tt

Filip Nor­man/tt

FOTO: MAHMOUD ILLEAN/AP/TT

Tår­gas. Is­ra­e­lisk po­lis an­vän­de tår­gas för att sking­ra folk­mas­sor un­der oro­lig­he­ter­na i Je­ru­sa­lem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.