Ko­rea­sam­tal blev inte av

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■KOREAHALVÖN. Det blev inga mi­li­tä­ra sam­tal mel­lan Syd­ko­rea och Nord­ko­rea i går, se­dan gran­nen i norr inte sva­rat på Syd­ko­re­as för­slag om sam­tal.

Syf­tet med in­bju­dan var att lät­ta på de mi­li­tä­ra spän­ning­ar­na mel­lan län­der­na.

Att sam­ta­let inte blev av är ett bak­slag för pre­si­dent Moon Jae-in i hans för­sök att fö­ra en di­a­log med Pyon­gy­ang. Han har sagt att han ska sät­ta press så att Nord­ko­rea inte fort­sät­ter att ut­veck­la sitt kärn­va­pen­pro­gram. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.