Fak­ta: Ut­bredd fat­tig­dom trots guld och di­a­man­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Di­a­man­ter, guld och and­ra na­tur­till­gång­ar. Cen­tral­af­ri­kans­ka re­pu­bli­ken är ett land med många ri­ke­do­mar – och än­då så fat­tigt. Kon­flik­ter­na om mak­ten över re­sur­ser­na har på­gått än­da se­dan själv­stän­dig­he­ten från Frank­ri­ke 1960. Lan­det har gått ige­nom ett stort an­tal kup­per och väp­na­de kon­flik­ter. Spän­ning­ar­na i sam­häl­let un­der­blå­ses av den ut­bred­da fat­tig­do­men. Kon­flik­ten från 2012 har re­sul­te­rat i att om­rå­den med di­a­mant­fyn­dig­he­ter har ta­gits över av oli­ka mi­lis­grup­per som kom­mer över di­a­man­ter ge­nom egen ut­vin­ning av fyn­dig­he­ter eller ge­nom re­na rån. Där­med har Cen­tral­af­ri­kas di­a­man­ter bli­vit ”kon­flikt­di­a­man­ter” och om­fat­tas av ex­port­för­bud. Ge­nom med­ling av ka­tols­ka kyr­kan lyc­ka­des re­ge­ring­en slu­ta ett freds­av­tal med 13 av 14 re­bell­grup­per den 19 ju­ni, där des­sa lo­va­de att läg­ga ned si­na va­pen i ut­byte mot po­li­tiskt in­fly­tan­de. Men trots det fort­sat­te stri­der­na. sjuk­vård. Just nu är om­kring 2,2 mil­jo­ner in­vå­na­re – näs­tan hal­va be­folk­ning­en – i be­hov av hu­ma­ni­tär hjälp. Eric Ba­to­non un­der­stry­ker att det är hög tid att om­värl­den tar sitt an­svar för den bort­glöm­da kon­flik­ten, in­nan si­tu­a­tio­nen blir än vär­re.

– Om det in­ter­na­tio­nel­la sam­fun­det inte förmår tack­la pro­ble­men blir det myc­ket svårt att kun­na åter­ska­pa och ut­veck­la ett nor­malt fun­ge­ran­de sam­häl­le igen. Vi mås­te slu­ta blun­da och age­ra, nu, sä­ger han.

Den­na väd­jan rik­tar även präs­ten Je­an-alain Zem­bi i Ze­mio till om­värl­den.

”Tit­ta no­ga på an­sik­te­na på des­sa barn, of­fer för kri­gan­det i Ze­mio. Kanske är de dö­da om två eller tre da­gar”, skriver han på Fa­ce­book.

He­le­na Nor­den­berg/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.