Goog­le lan­se­rar Fa­ce­book­lik­nan­de tjänst

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Goog­le in­tro­du­ce­rar per­son­ligt re­la­te­ra­de flö­den till te­le­fo­ner. Med den nya funk­tio­nen kan sök­jät­ten di­rekt kon­kur­re­ra med so­ci­a­la nät­verk som Fa­ce­book, en­ligt Reu­ters.

Ba­ra på nam­net, ”Goog­le feed”, på­min­ner Goog­les nya tjänst om Fa­ce­books ”news feed”, som an­vänds för att hit­ta upp­da­te­ring­ar kring vän­ner, fa­milj och and­ra käl­lor.

Men Goog­le för­ne­kar att man för­sö­ker åter­ska­pa Fa­ce­books funk­tion. Den nya tjäns­ten ska sna­ra­re er­bju­da ett flö­de av re­le­van­ta sökre­sul­tat.

– Det här flö­det hand­lar om di­na in­tres­sen. Det hand­lar inte om vad di­na vän­ner är in­tres­se­ra­de av, sä­ger Ben Go­mes, vice in­gen­jörs­chef på Goog­le, en­ligt Reu­ters.

Någ­ra ex­em­pel på vad som kan dy­ka upp via Goog­le feed är att tips på ak­tu­el­la res­mål eller län­kar till saj­ter om fri­tids­in­tres­sen som cyk­ling.

Goog­le kom­mer att ba­se­ra si­na länk­för­slag på sök­histo­rik och da­ta in­sam­lat från and­ra av sök­jät­tens tjäns­ter som Youtu­be, Gmail och Goog­le Ca­len­dar.

Tjäns­ten kom­mer främst att va­ra av­sedd för mo­bi­lap­par, men fö­re­ta­get tit­tar ock­så på att ap­pli­ce­ra tjäns­ten på webb­lä­sa­re i nå­gon form, sä­ger Shashi Tha­kur, som även han är vice in­gen­jörs­chef på Goog­le.

Näs­ta år vän­tas Goog­le och Fa­ce­book till­sam­mans hå­va in 50 pro­cent av web­bens al­la in­täk­ter, vil­ket in­ne­bär en kamp mel­lan It-jät­tar­na att ge­ne­re­ra an­nonsin­täk­ter från si­na an­vän­da­re.

Men en­ligt Go­mes finns det än så länge inga di­rek­ta pla­ner på att in­klu­de­ra an­non­ser i det nya Goog­le feed.

Tjäns­ten bör­ja­de lan­se­ras i ons­dags i USA.

En­ligt tek­nik­saj­ten Te­ch­crunch sak­nar Goog­le feed Fa­ce­books ”djup”. Det­ta be­ror på att Fa­ce­book har haft fle­ra års för­språng att lä­ra sig vad an­vän­da­re gil­lar me­dan Goog­le i nu­lä­get har svårt att gö­ra en re­le­vant match­ning av an­vän­dar­nas in­tres­sen.

Gabri­el Car­do­na Cer­van­tes/

FOTO: AP/ARKIV

Goog­les nya tjänst kan bli en kon­kur­rent till Fa­ce­book, en­ligt Reu­ters.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.