ARN: Rätt att ång­ra oöns­kat te­le­av­tal

Hallands Nyheter - - Konsument - LENA STRÖMBERG 031-62 41 64 lena.strom­berg@gp.se

Helt plöts­ligt ha­de hon ett nytt oöns­kat te­le­fona­bon­ne­mang. ARN ger kun­den rätt att ång­ra av­ta­let, för att hon inte fick till­räck­lig in­for­ma­tion om ång­er­rät­ten.

Te­lewi AB ring­de kon­su­men­ten för att er­bju­da ett te­le­fona­bon­ne­mang. Men en­ligt hen­nes upp­gif­ter till All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN, ingicks ing­et så­dant, ut­an hon vil­le ha skrift­lig in­for­ma­tion.

Ljud­fi­len som skic­kats till ARN vi­sar dock att av­tal in­gåtts.

Fö­re­ta­get an­ser sig ock­så inte hel­ler ha gett ”nå­gon fel­ak­tig upp­fatt­ning” om ång­er­fris­ten och på­står att den har löpt ut. Där har ARN en av­vi­kan­de åsikt och ger där­för kon­su­men­ten rätt att ång­ra av­ta­let. Viss in­for­ma­tion läm­na­des, men den upp­fyl­ler inte de krav som ställs i di­stansla­gen. Där­för kan ång­er­fris­ten för­läng­as till upp med ett år, och den ha­de inte ens bör­jat gäl­la när kon­su­men­ten vil­le ång­ra av­ta­let.

TE­LEWI REKOMMENDERAS även att be­fria kun­den från even­tu­el­la be­tal­nings­krav, då hon ringt på abon­ne­mang­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.