ARN: Får hä­va köp av strids­vagn

Hallands Nyheter - - Konsument - LENA STRÖMBERG 031-62 41 64 lena.strom­berg@gp.se

Rök­gra­na­ter vid tor­net och bak­re stänk­skär­mar sak­na­des. All­män­na re­kla­ma­tions­nämn­den, ARN, ger man­nen rätt i att lå­ta kö­pet gå till­ba­ka.

Man­nen be­ställ­de via nä­tet en mo­dell­strids­vagn från and­ra världs­kri­get, en 1 400 Ti­ger 1 Tor­ro. Den kos­ta­de 2 600 kro­nor men han skul­le få den 600 kro­nor bil­li­ga­re ef­tersom rök­ma­ski­nen ha­de bytts ut. Se­dan vi­sa­de sig pri­set va­ra 2 390 kro­nor och ra­bat­ten 390 kro­nor. När den inte fun­ge­ra­de fick han den ut­bytt. Er­sätt­nings­ma­ski­nen var be­häf­tad med vis­sa fel.

Bo­la­get Hob­by Bob­by Scan­di­na­via AB i Sun­nansjö sva­rar ARN att strids­ma­ski­nen bytts ut trots att det inte var nå­got fel på den. Kun­den fick en an­nan re­no­ve­rad ma­skin: ”men även den­na gång an­såg NN att den var fel­ak­tig, trots att den no­ga kon­trol­le­rats”.

ARN GÅR DOCK på kon­su­men­tens lin­je; bo­la­get har med­gett att mo­dell­strids­vag­nar som sålts till ra­bat­te­rat pris i viss ut­sträck­ning sak­nat vis­sa de­lar. Be­slut: nämn­den re­kom­men­de­rar bo­la­get att lå­ta man­nen hä­va kö­pet, be­ta­la till­ba­ka kö­peskil­ling­en mot att han skic­kar till­ba­ka ma­ski­nen på fö­re­ta­gets be­kost­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.