Söm­napp ska­par

Hallands Nyheter - - Konsument - PETER HEDLING kon­su­ment@gp.se

Svårt att som­na un­der lju­sa som­mar­kväl­lar? Oro­lig sömn och inte det mins­ta ut­vi­lad när väckar­kloc­kan ring­er? Till­ver­kar­na av söm­nap­par sä­ger sig ha lös­ning­en. Test­fak­ta har jäm­fört sex av de mest po­pu­lä­ra ap­par­na.

Stu­de­rar man det ri­ka ut­bu­det i Apples och Goog­les app­bu­ti­ker ut­kris­tal­li­se­rar sig tre ty­per av söm­nap­par: de som sä­ger sig re­gi­stre­ra söm­nens oli­ka fa­ser, ap­par för me­di­ta­tion och re­na ljud­ap­par. Många är mer fit­nessin­rik­ta­de och kan kopp­las mot arm­band och kloc­kor. Men för att få koll på hur ap­par­na re­gi­stre­rar nat­tens ak­ti­vi­te­ter har Test­fak­ta un­der ett par vec­kor fo­ku­se­rat på söm­nap­par som en­bart ut­nytt­jar funk­tio­na­li­te­ten i vå­ra smartp­ho­nes.

Det vi­sar sig att det inte är nå­gon stör­re skill­nad på vad ap­par­na har att er­bju­da. Med hjälp av mo­bi­lens sen­so­rer och mik­ro­fon re­gi­stre­ras rö­rel­se­möns­ter, ak­ti­vi­tet, ljud och där­med för­flytt­ning­en mel­lan lätt sömn, djup sömn, REM (Ra­pid Eye Mo­ve­ment, eller dröm­sömn) och va­ket till­stånd. En­ligt till­ver­kar­na har ap­par­na so­fisti­ke­ra­de al­go­rit­mer som lä­ser av och be­ar­be­tar in­sam­lad sömn­da­ta och star­tar upp­vak­nings­pro­ces­sen, ap­pens ”smart alarm”, un­der ett tids­be­grän­sat väck­nings­föns­ter.

FEM AV AP­PAR­NA, Mo­tionx 24/7, Sleep­bot, Sleep Cyc­le, Sleep­ti­me och Pzizz in­ne­hål­ler ung­e­fär sam­ma funk­tio­ner i oli­ka form, hjälp vid in­som­ning, re­gi­stre­ring av sömn­da­ta och se­dan sä­ger sig hit­ta den per­fek­ta tid­punk­ten för upp­vak­ning. Sleep Ge­ni­us, som en­ligt till­ver­ka­ren ut­veck­lats i sam­ar­be­te med NASA för att se till att ast­ro­nau­ter­na so­ver or­dent­ligt, är upp­de­lad i fy­ra de­lar, varav en är av­slapp­ning.

Vik­tigt att tän­ka på är att samt­li­ga söm­nap­par är rik­ti­ga bat­te­rislu­ka­re och krä­ver mo­bil­ladd­ning un­der he­la nat­ten.

Insom­nings­fa­sen bygger på ”white no­i­se” som våg­skvalp och ös­regn, i klas­sisk form för av­slapp­nings­öv­ning­ar. Och där fun­ge­rar de fles­ta av ap­par­na bra, spe­ci­ellt Pzizz, som även läg­ger på en hyp­no­ti­se­ran­de röst.

Tid­punk­ten för upp­vak­nan­det

styrs av vad al­go­rit­men kom­mer fram till är den ul­ti­ma­ta tid­punk­ten. Men samt­li­ga ap­par har up­pen­bar­li­gen haft svårt att pric­ka rätt bland djup och lätt sömn, vil­ket i stäl­let ibland lett till mer stres­si­ga morg­nar än van­ligt. Ef­tersom man själv stäl­ler in läng­den för sitt ”väck­nings­föns­ter” är och för­blir det en vild chans­ning.

Det vi­sar sig att det inte är nå­gon stör­re skill­nad på vad ap­par­na har att er­bju­da

Att det inte hand­lar om nå­gon ex­akt ve­ten­skap be­vi­sa­des när Test­fak­ta an­vän­de två mo­bi­ler sam­ti­digt med sam­ma app ak­ti­ve­rad, un­der någ­ra nät­ter. Den sömn­da­ta som re­gi­stre­ra­des vi­sa­de of­ta på oli­ka re­sul­tat. Det finns dess­utom en lång rad ytt­re om­stän­dig­he­ter som kan på­ver­ka re­sul­ta­tet, till ex­em­pel madrass, part­ner eller ett hus­djur, som hop­par upp i säng­en.

NÅG­RA AV AP­PAR­NA gör ock­så ljud­in­spel­ning­ar, ak­ti­ve­ra­de av snark­ning­ar eller and­ra hög­ljud­da ak­ti­vi­te­ter. All funk­tio­na­li­tet finns ock­så till­gäng­lig för den som är su­gen på en po­wer nap, en kor­ta­re tupp­lur un­der da­gen och vill vak­na vid bäs­ta tid­punkt för att fort­sät­ta job­ba.

Ex­per­ter­na mä­ter hjärn­vå­gor och ögon­rö­rel­ser, söm­nap­par­na ut­nytt­jar funk­tio­ner som re­dan finns i mo­bi­len. Det är fritt fram för eg­na tolk­ning­ar­na av all den in­for­ma­tion som ge­ne­re­ras och pre­sen­te­ras. Men om man i slutän­dan verk­li­gen so­ver bätt­re eller vak­nar pig­ga­re, är na­tur­ligt­vis omöj­ligt att slå fast. Sömn­fors­ka­re har un­der fle­ra år va­rit tvek­sam­ma till om ap­par­na verk­li­gen fun­ge­rar.

BÅ­DE AV­SLAPP­NING OCH STRESS. Test­fak­ta jäm­för­de sex söm­nap­par med bå­de

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.