”Det gäl­ler att ta va­ra på li­vet här och nu”

LE­VER I NUET: JAN AN­DERS­SON VILL INTE SKJUTA SA­KER PÅ FRAM­TI­DEN.

Hallands Nyheter - - Livets Gång - An­na­mi.mat­zen@hn.se

– Jag är inte myc­ket för hög­ti­der och fi­ran­de, man kan träf­fas och ha ro­ligt än­då, sä­ger ju­bi­la­ren över en kopp kaf­fe hem­ma i Ödsmå­la utan­för Kung­sä­ter.

Istäl­let för att bju­da på tårt­ka­las har Jan An­ders­son stu­vat in sig och hu­strun Ma­ria i bi­len och kört ned till Por­tu­gal. De gil­lar bil­se­mest­rar och hop­pas på bra vä­der och vär­me.

– För­hopp­nings­vis hin­ner vi kö­ra runt kus­ten mot Ma­la­ga, det ha­de va­rit skoj.

TILL VAR­DAGS AR­BE­TAR Jan med ma­ski­ner, dels dri­ver han Kung­sä­ter En­t­re­pre­nad AB, dels hyr han ut sig själv till and­ra fö­re­tag. Att han skul­le bli ma­skin­fö­ra­re kom nog inte som nå­gon stör­re över­rask­ning för hans om­giv­ning. Vis­ser­li­gen pro­va­de han att ar­be­ta på vä­ve­ri och bryg­ge­ri men till slut ham­na­de han i ma­skin­bran­schen.

PÅ ETT GAM­MALT fo­to­gra­fi syns en treå­rig Jan stå i en Ca­ter­pil­lar med ett för­tjust le­en­de på läp­par­na.

– Jag gil­lar mo­to­rer och tyc­ker om mitt arbete. Att sit­ta i en ma­skin och schak­ta är att ska­pa, jag gör i ord­ning, gör fint så att näs­ta gäng ska kun­na dra vä­gar, led­ning­ar, bygga hus eller vad de nu ska gö­ra.

Hal­va nö­jet är att mec­ka och un­der­hål­la. Ett väl till­ta­get ga­rage vitt­nar om in­tres­set för mo­to­rer och Jan be­rät­tar att han of­ta kom­mer på oli­ka idéer när han sit­ter och kör. Den 23 ju­li 1957, upp­vux­en

– Se­dan åker jag hem och bygger ihop det och of­ta blir det fak­tiskt bra. Det är kul när det fun­ge­rar.

MEN ALLT HÖLL på att ta en än­de med för­skräc­kel­se den där vin­ter­da­gen för 20 år se­dan. Jan bra­ka­de rätt in i en trak­tor med plog men ut­an bak­ljus och höll på att stry­ka med. I sä­tet bred­vid satt Ma­ria med fa­mil­jens hund i knät. De kla­ra­de sig för­hål­lan­de­vis bra men Jan kläm­des fast och gick sön­der på fle­ra stäl­len, bland an­nat kros­sa­des höft­ku­lan.

– Jag minns ing­et från själ­va olyc­kan och det är kanske tur det. När jag vak­na­de trod­de jag att jag bli­vit för­la­mad från brös­tet och nedåt och bör­ja­de gör upp pla­ner för en ramp hem­ma. Jag sa till Ma­ria att jag skul­le be min kom­pis ord­na plan­kor så att jag kun­de snick­ra ihop rampen som jag skul­le be­hö­va till rull­sto­len.

Hu­strun såg frå­gan­de ut och Jan för­kla­ra­de att han inte ha­de nå­gon kän­sel i krop­pen.

EF­TER TRE VEC­KOR på sjuk­hus fick han kom­ma hem strax fö­re jul. Någ­ra må­na­der med in­ten­siv sjuk­gym­nas­tik följ­de. Jan fick i prin­cip lä­ra sig att gå igen. I dag rör han sig obe­hind­rat men vär­ken finns kvar. Och om det dy­ker upp stun­der av miss­mod går han ut i träd­går­den. Längst ned, in­bäd­dad bland bus­kar och sly, står last­bils­vra­ket kvar.

– I bör­jan, när allt kän­des job­bigt, gick jag ut och tit­ta­de på vra­ket och in­såg att det var fan­tas­tiskt att jag lev­de. Man går om­kring och gru­var sig för allt möj­ligt men när man rå­kar ut för en så­dan här grej får man en an­nan livs­syn. Det gäl­ler att ta va­ra på li­vet här och nu, inte skjuta upp sa­ker eller vän­ta tills man blir pen­sio­när.

Jan An­ders­son är gjord av hårt vir­ke. För 20 år se­dan höll en tra­fi­ko­lyc­ka på att ta kål på ho­nom men en­vis­het och livs­gläd­je fick ho­nom på ba­nan. Nu fyl­ler han 60 år.

MED DET­TA MOTTO har Jan bli­vit bå­de ve­ge­ta­ri­an och ihär­dig ba­da­re. Bad­sä­song­en va­rar mel­lan april och no­vem­ber och han och hu­strun fun­de­rar nu på att kö­ra året runt.

– Jag är egent­li­gen en rik­tig bad­kru­ka men på helgen bru­kar vi kö­ra ned till nå­gon av sjö­ar­na och ta ett dopp. Det är här­ligt. När vi ba­da­de sista gång­en för­ra året var det sju gra­der i vatt­net och mi­nus tre i luf­ten, men det var än­då här­ligt och skönt. Man mås­te be­stäm­ma sig för att kla­ra en sak, då gör man det ock­så.

ANNA MI MATZÉN

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

MASKINFANTAST. Band­schak­ta­ren är en av Jan An­ders­sons al­la ma­ski­ner. Men just nu är det se­mes­ter som gäl­ler. Sön­dag den 23 ju­li fyl­ler han 60 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.