Sve­ri­ge nä­ra Em-kvart

FOTBOLL: SCHOUGH UT­BYTT I HALVTID – ROL­FÖ NÄ­RA MÅ­LET Sve­ri­ge vi­sa­de änt­li­gen upp ett kre­a­tivt, lek­fullt och re­so­lut an­falls­spel. Men det var två mål­vakts­tav­lor – och Mag­da­le­na Eriks­sons väns­ter­fot – som la­de grund till 2–0-se­gern mot Ryss­land som gör att

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - TT

Ryss­land ha­de svårt att hänga med i det svens­ka boll- och löp­tem­pot re­dan från start. Un­der De­ven­ters klar­blå him­mel, på­he­ja­de av en väl till­ta­gen svensk klack vi­sa­de de blå­gu­la spe­lar­na att det var en en­da sak – full fart fram­åt – som gäll­de.

FRAM­FÖR ALLT VAR det Ko­so­va­re Aslla­ni och Sti­na Black­ste­ni­us på den svens­ka hö­ger­kan­ten som ställ­de till be­svär in­led­nings­vis och den se­na­re ska­pa­de Sve­ri­ges förs­ta far­lig­het re­dan ef­ter dry­ga 20 se­kun­der. Tio mi­nu­ter in i mat­chen var det se­dan Aslla­ni som träf­fa­de rib­ban med ett rug­gigt skott.

ATT FÖR­BUNDS­KAP­TEN PIA Sundhage sat­sa­de på Sti­na Black­ste­ni­us fö­re Fri­do­li­na Rol­fö på topp gav ett va­pen i djupleds­spe­let. Men det var den and­ra för­änd­ring­en jäm­fört med star­tel­van mot Tyskland som gav Sve­ri­ges förs­ta mål i EM.

Att få in Mag­da­le­na Eriks­son på pla­nen ger Sve­ri­ge en väns­ter­fot i världs­klass, och det vi­sa­de den ny­bliv­na Chel­se­a­spe­la­ren fle­ra gång­er om i mat­chen.

EF­TER FLE­RA VAS­SA hör­nor – en höll på att gå di­rekt i mål – re­sul­te­ra­de en lång fri­spark i 1–0 i den 22:a mi­nu­ten. Eriks­son slog ett djupt in­lägg som rys­ka mål­vak­ten Tatja­na Sjtjer­bak miss­be­döm­de helt. Där ba­kom stod Lot­ta Sche­lin och vän­ta­de och kun­de nic­ka in led­nings­må­let i öp­pet mål.

Det var Sche­lins sjun­de Em-mål i kar­riä­ren, och hon är nu svensk fot­bolls främs­ta när det gäl­ler Eu­ro­pa­mäs­ter­skap­li­ga full­träf­far.

– 2–0, skönt som tu­san, sä­ger Lot­ta Sche­lin till TV4.

RYSS­LAND STACK UPP i små, kor­ta an­falls­stö­tar, men det en­da rik­ti­ga ho­tet, Je­le­na Da­ni­lo­va, var allt för en­sam för att på all­var kun­na ho­ta.

In­för den and­ra halv­le­ken sat­sa­de Sve­ri­ge än­nu mer of­fen­sivt: ut med Oli­via Schough, in med Fri­do­li­na Rol­fö på topp, och ner med Lot­ta Sche­lin som yt­ter­mitt­fäl­ta­re.

Ef­ter nå­gon mi­nut fick Rol­fö sånär ett fri­lä­ge. Ef­ter yt­ter­li­ga­re någ­ra mi­nu­ter gjor­de Sve­ri­ge 2–0.

Än­nu en mål­vakts­miss, en miss­lyc­kad ut­spark, ham­na­de i fam­nen på Sti­na Black­ste­ni­us som sat­te fart mot mål. Hon kri­ga­de sig för­bi mitt­bac­ken Da­ria Maren­ko och styr­de se­dan bol­len för­bi Tatja­na Sjtjer­bak. Anna Kozj­ni­ko­va för­sök­te de­spe­rat räd­da lä­get, men lyc­ka­des inte an­nat än att sty­ra in bol­len i eget mål.

– Väl­digt nöjd, bra re­sul­tat, nol­lan in­takt. Blir li­te ve­ligt i and­ra halv­lek, men de go­da par­ter­na är över­vä­gan­de. Blev rik­tigt bra med jäm­na mel­lan­rum. Se­dan tyc­ker jag vi slar­var i and­ra, för då gör vi inte som vi sä­ger. De tre po­äng­en får fyl­la hjär­tat med gott själv­för­tro­en­de, sä­ger för­bunds­kap­ten Pia Sundhage till TV4.

IN­FÖR FRE­DA­GENS AND­RA match i grupp B, Tyskland–ita­li­en, le­der Sve­ri­ge grup­pen på fy­ra po­äng. En po­äng mot Ita­li­en på tis­dag räc­ker för svenskt avan­ce­mang till kvarts­fi­nal.

Bild: CARL SANDIN

GLÄD­JE. Sti­na Black­ste­ni­us (11) kra­mas om ef­ter sitt 2–0-mål i fot­bolls-em mot Ryss­land på Sta­di­on De Ade­laars­horst i Deventer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.