FFF lad­dar för en tuff omstart

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

Det kor­ta som­marup­pe­hål­let är över – nu bör­jar se­ri­e­all­va­ret igen. Fal­ken­bergs FF ställs mot Norr­by, på konst­grä­set på Borås Are­na. Den sista mat­chen in­nan se­ri­en vän­der.

Tio da­gars le­dig­het, det är vad spe­la­re och trä­na­re fått un­na sig.

– Det kan va­ra skönt att kom­ma i från varand­ra. Men det in­ne­bär för­stås inte att fot­bol­len sur­rar i tan­kar­na, sä­ger Fff-trä­na­ren Hans Eklund.

Och spe­lar­na har haft in­di­vi­du­el­la pro­gram att full­föl­ja.

– Löp­testet vi­sar att kil­lar­na skött si­na åta­gan­den, med­de­lar Eklund.

På tors­da­gens trä­ning var ock­så ett an­tal spe­la­re till­ba­ka i ak­tion; ti­di­ga­re ska­da­de Ste­fan Ro­de­våg, Li­nus An­ders­son, Erik Zet­ter­berg och To­bi­as Karls­son,

För den sist­nämn­des del har det ock­så bli­vit spel i hal­van­nan match i U21.

– To­bi­as fick en liten mot­gång ef­ter det, tving­a­des stå över två pass, kom­men­te­rar Eklund.

Det har med and­ra ord ljus­nat en smu­la på ska­de­fron­ten, men de två ton­å­ring­ar­na Edi Sy­li­su­faj och Pas­si Pru­dence står över tors­dags­pas­set.

– Ont i en mag­mus­kel, men jag är till­ba­ka näs­ta vec­ka, lo­var Edi.

Då är det mör­ka­re ut­sik­ter för mitt­fäl­ta­ren Amin Na­za­ri och hans ska­da­de knä, som svull­nar upp så fort han tar i or­dent­ligt.

– Det lutar åt en ny ope­ra­tion i höst, suc­kar Fff-trä­na­ren.

MINNS NI SUPERETTANS ak­tu­el­la ta­bell? Fal­ken­berg par­ke­rar som åt­ta i det tä­ta mel­lan­skik­tet, ba­ra fy­ra po­äng till tred­je­plat­sen men ock­så ba­ra fem po­äng till det ne­ga­ti­va kvalstrec­ket.

Därun­der lig­ger just nu Norr­by, ny­kom­ling­en som ha­de en mo­tig start på se­ri­en och ba­ra skra­pa­de ihop två po­äng på de sex förs­ta om­gång­ar­na.

– Det tog dem ett tag att hit­ta in i tem­pot, tyc­ker Has­se Eklund. Men de har skärpt till sig re­jält.

Mitt­fäl­ta­ren Nick­las Sa­vo­lai­nen har va­rit en vass av­slu­ta­re och sva­rat för åt­ta full­träf­far. Med det är han tvåa i skyt­te­li­gan.

– Norr­by för­li­tar sig på spel­va­ri­an­ten 4-1-4-1, sä­ger Eklund.

FFF möt­te Norr­by på Borås Are­na i en ti­dig trä­nings­match. Då slöt mö­tet med 1–1, ef­ter att Ste­fan Ro­de­våg (då mitt­back) kvit­te­rat för FFF.

– Den mat­chen ska man inte stir­ra sig blind på. Vi tes­ta­de fort­fa­ran­de even­tu­el­la ny­för­värv och var långt ifrån kla­ra med trup­pen, sä­ger Eklund.

Un­der det öpp­na trans­fer­fönst­ret no­te­rar vi att ti­di­ga­re Fff-mitt­fäl­ta­ren An­ton We­de läm­nat Helsing­borg för Gais.

– Han kun­de va­rit väl­kom­men när vi nu sak­nar Na­za­ri. Men vi fick ald­rig nå­gon för­frå­gan, kon­sta­te­rar Eklund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.