Wå­le­mark tror på stark höst för Bo­is

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

Som­marup­pe­hål­let är över, och det är ett för­änd­rat Bo­is som mö­ter bot­ten­la­get Ge­f­le IF hem­ma un­der lör­da­gen. Un­der som­marup­pe­hål­let har fy­ra spe­la­re läm­nat och två till­kom­mit.

Jakob Ols­son och Gustav Berg­gren har lå­nats in un­der hös­ten för att fyl­la på ef­ter att Eli­as An­ders­son, Bil­ly Nordström, Lu­ma­la Ab­du och Sebastian Star­ke Hed­lund läm­nat. Så det är en för­änd­rad trupp för Bo­is, med trä­na­re Jör­gen Wå­le­mark i spet­sen, som ska ta sig an Ge­f­le ef­ter en må­nads up­pe­håll. Hur har up­pe­hål­let va­rit?

– Vi ha­de le­digt i tio da­gar. Sen har vi tränat på fy­siskt hårt, och nu sista vec­kan har vi gjort allt för att spet­sa for­men. Det är vik­tigt att vi trä­nar på bra så vi or­kar he­la hös­ten, sä­ger Jör­gen Wå­le­mark.

VAR­BERG BO­IS LIG­GER in­för omstarten på en tolf­te plats i ta­bel­len med 17 po­äng ef­ter fy­ra vins­ter och fem kryss. Men det är inte högt upp till öv­re de­len av ta­bel­len. I det mel­lers­ta skik­tet av ta­bel­len är de he­la nio lag som lig­ger in­om fy­ra po­äng. Mot­stån­det Ge­f­le IF lig­ger sist med åt­ta po­äng. Men Jör­gen är öd­mjuk in­för mot­stån­det.

– De har haft en tuff vårsäsong, men al­la vi i su­pe­ret­tan vet att det är jäm­na mat­cher var­je vec­ka, sä­ger han. Vad blir vik­tigt för er imor­gon?

– Det är en må­nad se­dan vi spe­la­de sist. Så det blir vik­tigt att vi får igång ett eget spel. Vi har vart bra hem­ma he­la vå­ren och ska­pat många mål­chan­ser, så jag hop­pas vi kan hit­ta till­ba­ka till det. Får vi JÖR­GEN WÅ­LE­MARK igång of­fen­si­ven med fart fram­åt så bru­kar det tril­la in ett par mål ock­så.

Ny­till­skot­ten i trup­pen, Gustav Berg­gren och Jakob Ols­son har kom­mit in bra i trup­pen och ska va­ra re­do för spel bäg­ge två.

– De har kom­mit in jät­te­bra. Det är två bra fot­bolls­spe­la­re, så det är två för­stärk­ning­ar för trup­pen, sä­ger Jör­gen Wå­le­mark.

Jakob Ols­son har tränat med la­get den se­nas­te vec­kan och Gustav Berg­gren har vart med och tränat un­der he­la up­pe­hål­let. Gustav sä­ger själv att han den se­nas­te ti­den mest haft fo­kus på trä­ning.

– Jag har inte fo­ku­se­rat så myc­ket på mot­stån­det imor­gon, det ska ba­ra bli ro­ligt med match. Det har vart tuff trä­ning de se­nas­te vec­kor­na, så det ska bli spän­nan­de att se­ri­en drar igång, sä­ger Gustav Berg­gren.

Vi var star­ka för­ra året un­der höst­sä­song­en. Vi hop­pas det går li­ka bra i år.

trä­na­re

I BO­IS SE­NAS­TE match fick de fem mål i ba­ken i för­lust­mat­chen mot Ös­ters IF, men Jör­gen är op­ti­mis­tisk in­för hös­ten.

– Vi var star­ka för­ra året un­der höst­sä­song­en. Vi hop­pas det går li­ka bra i år. Vi hop­pas det kan kom­ma myc­ket folk mot Ge­f­le ock­så, det bru­kar ju kun­na dy­ka upp en del tu­ris­ter så här ef­ter som­marup­pe­hål­let, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.